2 Criptografia

Visió general

Aquesta secció conté les bones pràctiques per configurar la criptografia de manera segura.

Configuració d'SSL per a la interfície Zabbix

En sistemes basats en RHEL, instal·leu el paquet mod_ssl:

dnf install mod_ssl

Creeu un directori per a claus SSL:

mkdir -p /etc/httpd/ssl/private
    chmod 700 /etc/httpd/ssl/private

Creeu el certificat SSL:

openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/httpd/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/httpd/ssl/apache-selfsigned.crt

Ompliu les indicacions adequadament. La línia més important és la que demana el Nom comú. Heu d'introduir el nom de domini que voleu associar al vostre servidor. Podeu introduir l'adreça IP pública si no teniu un nom de domini.

Country Name (2 letter code) [XX]:
    State or Province Name (full name) []:
    Locality Name (eg, city) [Default City]:
    Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:
    Organizational Unit Name (eg, section) []:
    Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:example.com
    Email Address []:

Editeu el fitxer de configuració d'Apache SSL (/etc/httpd/conf.d/ssl.conf):

DocumentRoot "/usr/share/zabbix"
    ServerName example.com:443
    SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/apache-selfsigned.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/private/apache-selfsigned.key

Reinicieu el servei Apache per aplicar els canvis:

systemctl restart httpd.service