This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Red Hat Enterprise Linux/CentOS

Genel bakış

Resmi Zabbix paketleri RHEL 7, Oracle Linux 7 ve CentOS 7 için kullanılabilir.

Bazı aracı ve proxy paketleri RHEL 5 ve RHEL 6 için de kullanılabilir.

Depo kurulumu

Depo yapılandırma paketini yükleyin. Bu paket yum (yazılım paket yöneticisi) yapılandırma dosyalarını içerir.

# rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.4-1.el7.noarch.rpm

Sunucu/proxy kurulumu

Sunucuyu MySQL ile kurmak için:

# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql

Proxyyi MySQL ile kurmak için:

# yum install zabbix-proxy-mysql

Komuttaki 'mysql' ifadesini PostgreSQL'i kullanıyorsanız 'pgsql' ile veya SQLite3 kullanıyorsanız (yalnızca proxyde) 'sqlite' ile değiştirin.

** Veritabanı oluşturma **

Zabbix sunucu ve proxy artalan süreçleri için bir veritabanı gereklidir. Zabbix aracısını çalıştırmak için gerekli değildir.

Zabbix sunucusu ve proxysi aynı ana bilgisayara kurulursa, veritabanları farklı isimlerle oluşturulmalıdır!

MySQL/PostgreSQL için sunulan veritabanı oluşturma betiklerini kullanarak veritabanını oluşturun.

Şimdi MySQL ile sunucu için ilk şema ve verileri içe aktarın:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.4.0/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Yeni oluşturulan veritabanı parolanızı girmeniz istenir.

PostgreSQL ile:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql-3.4.0/create.sql.gz | psql -U <username> zabbix

Proxy için ilk şemayı içe aktarın:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-proxy-mysql-3.4.0/schema.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

PostgreSQL (veya SQLite) ile proxy için:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-proxy-pgsql-3.4.0/schema.sql.gz | psql -U <username> zabbix
    # zcat /usr/share/doc/zabbix-proxy-sqlite-3.4.0/schema.sql.gz | sqlite3 zabbix.db

Komutlara doğru Zabbix sürümünü eklediğinizden emin olun (öntanımlı olarak 3.4.0). Paketinizin doğru sunucu/proxy sürümünü kontrol etmek için şunu çalıştırın:

# rpm -q zabbix-server-mysql
    # rpm -q zabbix-proxy-mysql

Komuttaki 'mysql' ifadesini PostgreSQL'i kullanıyorsanız 'pgsql' ile veya SQLite3 kullanıyorsanız (yalnızca proxyde) 'sqlite' ile değiştirin.

** Zabbix sunucu/proxy için veritabanını yapılandırma **

Oluşturulan veritabanını kullanmak için zabbix_server.conf veya zabbix_proxy.conf dosyalarını düzenleyin. Örneğin:

# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
    DBHost=localhost
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=<parola>

DBPassword değerinde MySQL için Zabbix veritabanı parolasını; PosgreSQL için PosgreSQL kullanıcı parolasını kullanın.

DBHost='u PostgreSQL ile kullanın. DBHost=localhost (veya bir IP adresi) öntanımlı ayarını tutmak isteyebilirsiniz, ancak bu PostgreSQL'in Zabbix'e bağlanmak için bir ağ soketi kullanmasını neden olacaktır. Yönergeler için aşağıdaki SELinux yapılandırmasına bakın.

** Zabbix sunucu sürecini başlatma **

Zabbix sunucu sürecini başlatmanın ve sistem önyüklenmesiyle birlikte başlamasının sağlanmasının zamanı geldi:

# systemctl start zabbix-server
    # systemctl enable zabbix-server

Zabbix proxy sürecini başlatmak için 'zabbix-server' öğesini 'zabbix-proxy' ile değiştirin.

** Zabbix önyüzü için PHP yapılandırması **

Zabbix önyüzünün Apache yapılandırma dosyası /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf dosyasında bulunmaktadır. Bazı PHP ayarları halihazırda yapılandırılmıştır. Ancak, "date.timezone" ayarını yorumdan çıkarmanız ve sizin için doğru saat dilimini ayarlamanız gereklidir.

php_value max_execution_time 300
    php_value memory_limit 128M
    php_value post_max_size 16M
    php_value upload_max_filesize 2M
    php_value max_input_time 300
    php_value always_populate_raw_post_data -1
    # php_value date.timezone Europe/Riga
SELinux yapılandırması

SELinux durumu enforcing modda etkinse, Zabbix önyüzünün sunucuya başarıyla bağlanmasını sağlamak için aşağıdaki komutu çalıştırmanız gerekir:

# setsebool -P httpd_can_connect_zabbix on

PostgreSQL ile eğer 'localhost' veya bir IP adresi DBHost= için ayarlanmışsa, zabbix_server.conf içinde, Zabbix önyüzü ve veritabanı arasında da bağlantıya izin vermeniz gerekir:

# setsebool -P httpd_can_network_connect_db on

Önyüz ve SELinux yapılandırması yapıldığında, Apache web sunucusunu yeniden başlatmanız gerekir:

# systemctl start httpd

** Önyüz kurulumu **

Şimdi, yeni kurulan Zabbix'e erişmenizi sağlayacak olan önyüz yükleme adımlarına devam etmeye hazırsınız.

Zabbix resmi deposu; fping, iksemel, libssh2 paketlerini de sunmaktadır. Bu paketler non-supported dizininde bulunur.

Aracı kurulumu

Aracıyı kurmak için şunu çalıştırın:

# yum install zabbix-agent

Aracıyı başlatmak için şunu çalıştırın:

# service zabbix-agent start

Proxy installation

Once the required repository is added, you can install Zabbix proxy by running:

# dnf install zabbix-proxy-mysql

Substitute 'mysql' in the commands with 'pgsql' to use PostgreSQL, or with 'sqlite3' to use SQLite3 (proxy only).

Creating database

Create a separate database for Zabbix proxy.

Zabbix server and Zabbix proxy cannot use the same database. If they are installed on the same host, the proxy database must have a different name.

Importing data

Import initial schema:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/schema.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

For proxy with PostgreSQL (or SQLite):

# zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/postgresql/schema.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix
    # zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/sqlite3/schema.sql.gz | sqlite3 zabbix.db
Configure database for Zabbix proxy

Edit zabbix_proxy.conf:

# vi /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf
    DBHost=localhost
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=<password>

In DBName for Zabbix proxy use a separate database from Zabbix server.

In DBPassword use Zabbix database password for MySQL; PosgreSQL user password for PosgreSQL.

Use DBHost= with PostgreSQL. You might want to keep the default setting DBHost=localhost (or an IP address), but this would make PostgreSQL use a network socket for connecting to Zabbix. See SELinux configuration for instructions.

Starting Zabbix proxy process

To start a Zabbix proxy process and make it start at system boot:

# service zabbix-proxy start
    # systemctl enable zabbix-proxy
Frontend configuration

A Zabbix proxy does not have a frontend; it communicates with Zabbix server only.

Java gateway installation

It is required to install Java gateway only if you want to monitor JMX applications. Java gateway is lightweight and does not require a database.

Once the required repository is added, you can install Zabbix Java gateway by running:

# dnf install zabbix-java-gateway

Proceed to setup for more details on configuring and running Java gateway.

Installing debuginfo packages

::: noteclassic Debuginfo packages are currently available for RHEL/CentOS versions 7, 6 and 5. ::: To enable debuginfo repository edit /etc/yum.repos.d/zabbix.repo file. Change enabled=0 to enabled=1 for zabbix-debuginfo repository.

[zabbix-debuginfo]
    name=Zabbix Official Repository debuginfo - $basearch
    baseurl=http://repo.zabbix.com/zabbix/5.4/rhel/8/$basearch/debuginfo/
    enabled=0
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ZABBIX-A14FE591
    gpgcheck=1

This will allow you to install the zabbix-debuginfo package.

# yum install zabbix-debuginfo

This single package contains debug information for all binary Zabbix components.