This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Debian/Ubuntu

Genel bakış

Resmi Zabbix paketleri aşağıdakiler için mevcuttur:

 • Debian 9 (Stretch)
 • Debian 8 (Jessie)
 • Debian 7 (Wheezy)
 • Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus) LTS
 • Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr) LTS

Depo kurulumu

Depo yapılandırma paketini yükleyin. Bu pakette apt (yazılım paket yöneticisi) yapılandırma dosyaları bulunur.

Debian 9 için şunları çalıştırın:

# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.4-1+stretch_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_3.4-1+stretch_all.deb
    # apt-get update

Debian 8 için 'stretch' yerine 'jessie' yazınız. Debian 7 için komutlarda 'stretch' yerine 'wheezy' kullanın.

Ubuntu 16.04 için şunları çalıştırın:

# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.4-1+xenial_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_3.4-1+xenial_all.deb
    # apt-get update

Ubuntu 14.04 için komutlarda 'xenial' yerine 'trusty' ifadesini kullanın.

Sunucu/vekil sunucu kurulumu

Sunucuyu MySQL ile kurmak için:

# apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php

Vekil sunucuyu MySQL ile kurmak için:

# apt-get install zabbix-proxy-mysql

PostgreSQL kullanıyorsanız komuttaki 'mysql' ifadesini 'pgsql' ile veya SQLite3 (yalnızca vekil sunucu için) kullanıyorsanız 'sqlite' ile değiştirin.

** Veritabanı oluşturma **

Zabbix sunucu ve vekil sunucu artalan süreci için bir veritabanı gerekmektedir. Zabbix aracısını çalıştırmak için gerekmemektedir.

Zabbix sunucusu ve vekil sunucusu aynı bilgisayara kurulursa veritabanları farklı isimlerle oluşturulmalıdır!

MySQL/PostgreSQL için sağlanan veritabanı oluşturma betiklerini kullanarak veritabanını oluşturun.

Şimdi MySQL kullanan sunucu için ilk şema ve verileri içe aktarın:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Yeni oluşturulan veritabanı parolanızı girmeniz istenecektir.

PostgreSQL için:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql/create.sql.gz | psql -U <username> zabbix

Vekil sunucu için ilk şemayı içe aktarın:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-proxy-mysql/schema.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

PostgreSQL (veya SQLite) kullanan vekil sunucu için:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-proxy-pgsql/schema.sql.gz | psql -U <username> zabbix
    # zcat /usr/share/doc/zabbix-proxy-sqlite/schema.sql.gz | sqlite3 zabbix.db

** Zabbix sunucusu/vekil sunucusu için veritabanı yapılandırma **

Oluşturulan veritabanını kullanmak için zabbix_server.conf veya zabbix_proxy.conf dosyalarını düzenleyin. Örneğin:

# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
    DBHost=localhost
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=<password>

DBPassword'ta MySQL için Zabbix veritabanı parolasını; PostgreSQL için PosgreSQL kullanıcı parolasını kullanın.

PostgreSQL ile DBHost= kullanın. DBHost=localhost (veya bir IP adresi) öntanımlı ayarını korumak isteyebilirsiniz, ancak bu, PostgreSQL'in Zabbix'e bağlanmak için bir ağ soketi kullanmasına neden olacaktır. RHEL/CentOS yönergeleri için ilgili bölüme bakınız.

** Zabbix sunucu sürecini başlatma **

It's time to start Zabbix server process and make it start at system boot: Şimdi Zabbix sunucu sürecini başlatma ve sistem önyüklemesinde otomatik olarak çalıştırılmasını sağlama zamanı geldi:

# service zabbix-server start
    # update-rc.d zabbix-server enable

Zabbix vekil sunucusu sürecini başlatmak için 'zabbix-server' öğesini 'zabbix-proxy' ile değiştirin.

** Zabbix önyüzü için PHP yapılandırması **

Zabbix önyüzünün Apache yapılandırma dosyası /etc/apache2/conf-enabled/zabbix.conf yolunda bulunur. Bazı PHP ayarları halihazırda yapılandırılmıştır. Bununla birlikte, "date.timezone" ayarının yorumdan çıkarılması ve doğru saat diliminin ayarlanması gerekmektedir.

php_value max_execution_time 300
    php_value memory_limit 128M
    php_value post_max_size 16M
    php_value upload_max_filesize 2M
    php_value max_input_time 300
    php_value always_populate_raw_post_data -1
    # php_value date.timezone Europe/Riga
SELinux yapılandırması

RHEL/CentOS için ilgili bölüme bakınız.

Önyüz ve SELinux yapılandırması bittiğinde, Apache web sunucusunu yeniden başlatmanız gerekir:

# service apache2 restart

** Önyüz kurulumu **

Şimdi, yeni kurulmuş olan Zabbix'e erişmenize izin verecek olan önyüz yükleme adımmları ile devam etmeye hazırsınız.

Aracı kurulumu

Aracıyı kurmak için aşağıdakini çalıştırın:

# apt-get install zabbix-agent

Aracıyı çalıştırmak için şu komutu çalıştırın:

# service zabbix-agent start

Configure database for Zabbix server/proxy

Edit zabbix_server.conf (and zabbix_proxy.conf) to use their respective databases. For example:

# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
    DBHost=localhost
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=<password>

In DBPassword use Zabbix database password for MySQL; PosgreSQL user password for PosgreSQL.

Use DBHost= with PostgreSQL. You might want to keep the default setting DBHost=localhost (or an IP address), but this would make PostgreSQL use a network socket for connecting to Zabbix. Refer to the respective section for RHEL/CentOS for instructions.

Starting Zabbix server process

It's time to start Zabbix server process and make it start at system boot:

# service zabbix-server start
    # update-rc.d zabbix-server enable

Substitute 'zabbix-server' with 'zabbix-proxy' to start Zabbix proxy process.

SELinux configuration

Refer to the respective section for RHEL/CentOS.

As frontend and SELinux configuration is done, you need to restart Apache web server:

# service apache2 restart

Frontend configuration

Apache configuration file for Zabbix frontend is located in /etc/apache2/conf-enabled/zabbix.conf. Some PHP settings are already configured. But it's necessary to uncomment the "date.timezone" setting and set the right timezone for you.

php_value max_execution_time 300
    php_value memory_limit 128M
    php_value post_max_size 16M
    php_value upload_max_filesize 2M
    php_value max_input_time 300
    php_value max_input_vars 10000
    php_value always_populate_raw_post_data -1
    # php_value date.timezone Europe/Riga

Now you are ready to proceed with frontend installation steps which will allow you to access your newly installed Zabbix.

Note that a Zabbix proxy does not have a frontend; it communicates with Zabbix server only.

Agent installation

To install the agent, run

# apt install zabbix-agent

To start the agent, run:

# service zabbix-agent start

If you want to run Zabbix agent as root, see here.

Java gateway installation

It is required to install Java gateway only if you want to monitor JMX applications. Java gateway is lightweight and does not require a database.

Once the required repository is added, you can install Zabbix Java gateway by running:

# apt install zabbix-java-gateway

Proceed to setup for more details on configuring and running Java gateway.