Zabbix 产品截图

点击缩略图查看大图,点击截图的左右键切换到上一张或下一张产品图。

AWS Dashboard
AWS Dashboard
AWS Dashboard 2
AWS Dashboard 2
Azure Dashboard
Azure Dashboard
Docker Dashboard
Docker Dashboard
Generic Dashboard
Generic Dashboard
Generic Dashboard with Geomap
Generic Dashboard with Geomap
Generic Dashboard with Geomap 2
Generic Dashboard with Geomap 2
VMware Dashboard
VMware Dashboard
Kubernetes Dashboard
Kubernetes Dashboard
Network Dashboard
Network Dashboard
Dashboard
Dashboard
GCP Dashboard
GCP Dashboard
Menu
Menu
Dashboard - dark mode
Dashboard - dark mode
Aggregate Graph
Aggregate Graph
Widget: Geomap
Widget: Geomap

10分钟内开始使用,Zabbix完全免费!

下载Zabbix

Zabbix完全开源免费,没有任何限制和隐藏费用。