You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

13 Configuració de la base de dades Oracle

Vista general

Aquesta secció conté les instruccions per crear una base de dades Oracle i configurar les connexions entre la base de dades i el servidor Zabbix, el proxy i l'interfície.

Creació de la base de dades

Suposem que existeix un usuari zabbix de la base de dades, amb paraula de pas password; i que té permisos necessaris per crear un objecte de base de dades al servei ORCL que és a l'equip del servidor de base de dades Oracle. A Zabbix li cal un joc de caràcters Unicode de base de dades, i un joc de caràcters nacional UTF8. Verifiqueu la configuració actual:

sqlplus> select parameter,value from v$nls_parameters where parameter='NLS_CHARACTERSET' or parameter='NLS_NCHAR_CHARACTERSET';

Prepareu la base de dades:

shell> cd /path/to/zabbix-sources/database/oracle
    shell> sqlplus zabbix/password@oracle_host/ORCL
    sqlplus> @schema.sql
    # arrêtez-vous ici si vous créez une base de données pour le proxy Zabbix
    sqlplus> @images.sql
    sqlplus> @data.sql

Definiu el paràmetre d'inicialització CURSOR_SHARING=FORCE per tindre més bon rendiment.

Configuració de la connexió

Zabbix suporta dos tipus d'identificadors de la connexió (mètodes de connexió):

 • Easy Connect
 • Net Service Name

Els paràmetres de configuració de connexió per al servidor Zabbix i el proxy Zabbix poden definir-se a l'arxiu de configuració. Els paràmetres importants per al servidor i el proxy són DBHost, DBUser, DBName i DBPassword. Els mateixos paràmetres són importants per a la interfície Web : $DB["SERVER"], $DB["PORT"], $DB["DATABASE"], $DB["USER"], $DB["PASSWORD"].

Zabbix empra la sintaxi de cadena de connexió següent:

{DBUser/DBPassword[@<connect_identifier>]}

<connect_identifier> es pot especificar amb la forma "Net Nom del servei" o sota la forma "Easy Connect".

@[[//]Host[:Port]/<service_name> | <net_service_name>]

Easy Connect

Easy Connect empra els paràmetres següents per connectar-se a la base de dades:

 • Host - nom d'equip o adreça IP del servidor de base de dades (paràmetres DBHost a l'arxiu de configuració).
 • Port - el port d'escolta del servidor de base de dades (paràmetre DBPort a l'arxiu de configuració; si no és pas definit, s'emprarà el port 1521 per defecte).
 • <service_name> - el nom de servei de la base de dades on voleu accedir (paràmetre DBName dins l'arxiu de configuració).

Exemple:

Paràmetres de la base de dades definits a l'arxiu de configuració del servidor o del proxy (zabbix_server.conf et zabbix_proxy.conf):

DBHost=localhost
    DBPort=1521
    DBUser=myusername
    DBName=ORCL
    DBPassword=mypassword

Cadena de connexió emprada per Zabbix per establir la connexió:

DBUser/DBPassword@DBHost:DBPort/DBName

Durant la instal·lació de la interfície Zabbix, definiu els paràmetres corresponents a la fase Configurar la connexió a la base de dades de l'assistent d'instal·lació:

 • Database host: localhost
 • Database port: 1521
 • Database name: ORCL
 • User: myusername
 • Password: mypassword

Alternativament, aquests paràmetres es poden definir a l'arxiu de configuració frontal (zabbix.conf.php):

$DB["TYPE"]           = 'ORACLE';
    $DB["SERVER"]          = 'localhost';
    $DB["PORT"]       = '1521';
    $DB["DATABASE"]         = 'ORCL';
    $DB["USER"]           = 'myusername';
    $DB["PASSWORD"]         = 'mypassword';

Nom del servei de xarxa

Des de Zabbix 5.4.0, és possible connectar-se a Oracle emprant el nom del servei de xarxa.

<net_service_name> és un nom simple per un servei que resol cap a un descriptor de connexió.

Per emprar el nom del servei per crear una connexió, el nom s'ha de definir a l'arxiu tnsnames.ora que hi ha al servidor de base de dades i als sistemes clients. La manera més simple d'assegurar-vos que la connexió funcionarà és definir la ubicació de l'arxiu tnsnames.ora dins la variable d'entorn TNS_ADMIN. La ubicació per defecte de l'arxiu tnsnames.ora és:

$ORACLE_HOME/network/admin/

Un exemple simple d'arxiu tnsnames.ora :

ORCL =
     (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))
      (CONNECT_DATA =
       (SERVER = DEDICATED)
       (SERVICE_NAME = ORCL)
      )
     )

Per definir els paràmetres de configuració del mètode de connexió "Nom del servei de xarxa", empreu una de les opcions següents:

 • Definiu un paràmetre DBHost buit i definiu DBName com de costum:
DBHost=
    DBName=ORCL
 • Definiu dos paràmetres i deixeu-los buits:
DBHost=
    DBName=

En el segon cas, la variable d'entorn TWO_TAKS s'ha de definir. Aquesta especifica el servei Oracle remot per defecte (nom del servei). Quan aquesta variable sigui definida, el connector es connectarà a la base de dades especificada emprarnt un escoltador Oracle que accepti les peticions de connexió. Aquesa variable s'empra només amb Linux i Unix. Empreu la variable d'entorn LOCAL per a Microsoft Windows.

Exemple:

Connecteu-vos a una base de dades emprant el nom de servei de xarxa definit a ORCL i el port per defecte. Paràmetres de la base de dades definits a l'arxiu de configuració del servidor o del proxy (zabbix_server.conf et zabbix_proxy.conf) :

DBHost=
    #DBPort=
    DBUser=myusername
    DBName=ORCL
    DBPassword=mypassword

Durant la instal·lació de la interfície Zabbix, definiu els paràmetres corresponents a la fase Configurar la connexió a la base de dades de l'assistent d'instal·lació:

 • Equip de la base de dades:
 • Port de la base de dades: 0
 • Nom de la base de dades: ORCL
 • Usuari: myusername
 • Paraula de pas: mypassword

Alternativament, aquests paràmetres es poden definir a ll'arxiu de configuració del frontal (zabbix.conf.php):

$DB["TYPE"]           = 'ORACLE';
    $DB["SERVER"]          = '';
    $DB["PORT"]           = '0';
    $DB["DATABASE"]         = 'ORCL';
    $DB["USER"]           = 'myusername';
    $DB["PASSWORD"]         = 'mypassword';

Cadena de connexió emprada per Zabbix per establir la connexió:

DBUser/DBPassword@ORCL

Problemes coneguts

Per millorar el rendiment, podeu convertir els tipus d'arxius de nclob a nvarchar2, veieu els problemes coneguts.