Sidebar

Table of Contents

服务

此类为使用IT设施/业务服务而设计。 参考对象:
- 服务 - 状态规则 - 服务标签 - 服务告警 - 问题标记 可用办法:
- service.create - 创建新服务 - service.delete - 删除服务 - service.get - 检索服务 - service.update - 更新服务