You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Agent de Windows Zabbix

Vista general

Els elements de l'agent de Windows Zabbix es presenten en dues llistes:

Tingueu en compte que totes les claus d'element admeses per l'agent Zabbix a Windows també són compatibles amb l'agent Zabbix 2. Veieu les claus d'element addicionals que només podeu emprar amb l'agent 2.

Veieu també: Permisos mínims per a elements de Windows

Elements compartits

La taula següent llista els elements de l'agent Zabbix compatibles amb Windows i es comparteixen amb l'agent UNIX Zabbix:

 • La clau d'element és un enllaç a tots els detalls de l'element de l'agent Zabbix d'UNIX
 • S'inclouen comentaris d'elements rellevants per a Windows
Clau d'element Descripció Grup d'elements
log Monitoratge d'un fitxer de registre. Aquest element no és compatible amb el registre d'esdeveniments de Windows.
El paràmetre persistent_dir no és compatible amb Windows.
Monitoratge del registre
log.count Recompte de línies coincidents en un fitxer de registre monitorat. Aquest element no és compatible amb el registre d'esdeveniments de Windows.
El paràmetre persistent_dir no és compatible amb Windows.
logrt Monitoratge d'un fitxer de registre que es gira. Aquest element no és compatible amb el registre d'esdeveniments de Windows.
El paràmetre persistent_dir no és compatible amb Windows.
logrt.count Recompte de línies coincidents en un fitxer de registre monitorat que gira. Aquest element no és compatible amb el registre d'esdeveniments de Windows.
El paràmetre persistent_dir no és compatible amb Windows.
modbus.get Llegeix dades Modbus. Modbus
net.dns Comprova si el servei DNS és actiu.
Els paràmetres ip, timeout i count s'ignoren a Windows.
Xarxa
net.dns.record Fa una consulta DNS.
S'ignoren els paràmetres ip, timeout i count a Windows.
net.if.discovery Llistat d'interfícies de xarxa.
Algunes versions de Windows (per exemple, Server 2008) poden requerir la darrera versió actualitzacions instal·lades per admetre caràcters no ASCII als noms d'interfície.
net.if.in Estadístiques de trànsit entrant en una interfície de xarxa.
A Windows, l'element obté valors de 64 bits comptadors si són disponibles. Els comptadors d'estadístiques de la interfície de 64 bits es van introduir a Windows Vista i Windows Server 2008. Si els comptadors de 64 bits no són disponibles, l'agent empra comptadors de 32 bits.
S'admeten els noms d'interfície de diversos octets a Windows.
Podeu obtindre descripcions de la interfície de xarxa a Windows amb elements net.if.discovery o net.if.list.
net.if.out Estadístiques de trànsit de sortida en una interfície de xarxa.
A Windows, l'element obté valors de 64 bits comptadors si són disponibles. Els comptadors d'estadístiques de la interfície de 64 bits es van introduir a Windows Vista i Windows Server 2008. Si els comptadors de 64 bits no són disponibles, l'agent empra comptadors de 32 bits.
S'admeten els noms d'interfície de diversos octets a Windows.
Podeu obtindre descripcions de la interfície de xarxa a Windows amb elements net.if.discovery o net.if.list.
net.if.total Suma de les estadístiques de trànsit entrant i sortint en una interfície de xarxa.
A Windows, l'element obté valors des de comptadors de 64 bits si és disponible. Els comptadors d'estadístiques de la interfície de 64 bits es van introduir a Windows Vista i Windows Server 2008. Si els comptadors de 64 bits no són disponibles, l'agent empra comptadors de 32 bits.
Podeu obtindre descripcions de la interfície de xarxa a Windows amb net.if.discovery o net.if.lista d'elements.
net.tcp.listen Comprova si aquest port TCP és en estat LISTEN.
net.tcp.port Comprova si és possible fer una connexió TCP al port especificat.
net.tcp.service Comprova si un servei s'és executant i accepta connexions TCP.
La comprovació de LDAP i HTTPS a Windows només és recolzat per l'agent Zabbix 2.
net.tcp.service.perf Comprova el rendiment d'un servei TCP.
La comprovació de LDAP i HTTPS a Windows és només és compatible amb l'agent 2 de Zabbix.
net.tcp.socket.count Retorna el nombre de sòcols TCP que coincideixen amb els paràmetres.
Aquest element és compatible amb Linux per l'agent Zabbix, però a Windows només és compatible amb Zabbix agent 2 a Windows de 64 bits.
net.udp.service Comprova si un servei s'és executant i respon a les peticions UDP.
net.udp.service.perf Comprova el rendiment d'un servei UDP.
net.udp.socket.count Retorna el nombre de sòcols UDP que coincideixen amb els paràmetres.
Aquest element és compatible amb Linux per l'agent Zabbix, però a Windows només és compatible amb Zabbix agent 2 a Windows de 64 bits.
proc.num Nombre de processos.
A Windows, només s'admeten els paràmetres name i user.
Processos
system.cpu.discovery Llista de CPU/nuclis de CPU detectats. Sistema
system.cpu.load Càrrega de la CPU.
system.cpu.num Nombre de CPU.
system.cpu.util Percentatge d'ús de la CPU.
El valor s'obté mitjançant el comptador de rendiment Processor Time. Tingueu en compte que, des de Windows 8, el Gestor de tasques mostra la ús de la CPU en funció del comptador de rendiment Utilitat del processador, mentre que en versions anteriors era el comptador de Temps del processador.
sistema és l'únic paràmetre tipus compatible amb Windows.
system.hostname Nom d'equip del sistema.
El valor l'adquireix GetComputerName() (per a netbios) o gethostname() (per a les funcions host) a Windows.
Vegeu també una descripció més detallada.
system.localtime Hora del sistema.
system.run Executeu l'ordre especificada a l'equip.
system.sw.arch Informació de l'arquitectura del programari.
system.swap.size Mida de l'espai d'intercanvi en octets o en percentatge respecte al total.
S'admet el paràmetre de tipus pused a Linux per l'agent Zabbix, però a Windows només és compatible amb Zabbix agent 2.
Tingueu en compte que aquesta clau pot informar de la mida/percentatge d'espai d'intercanvi incorrectes a plataformes Windows virtualitzades (VMware ESXi, VirtualBox). En aquest cas, podeu emprar la clau perf_counter[\700(_Total)\702] per obtindre el percentatge d'espai d'intercanvi correcte.
system.uname Identificació del sistema.
A Windows, el valor d'aquest element s'obté de les classes WMI de Win32_OperatingSystem i Win32_Processor WMI . El nom del sistema operatiu (inclosa l'edició) es pot traduir a l'idioma de visualització de l'usuari. En algunes versions de Windows conté símbols de marques registrades i espais addicionals.
system.uptime El temps de funcionament del sistema en segons.
vfs.dir.count Recompte d'entrades del directori.
A Windows, els enllaços simbòlics del directori es salten i els enllaços durs només es compten un cop.
Sistemes de fitxers virtuals
vfs.dir.get Llistat d'entrades del directori.
A Windows, els enllaços simbòlics del directori es salten i els enllaços durs només es compten un cop.
vfs.dir.size Mida del directori.
A Windows s'omet qualsevol enllaç simbòlic i els enllaços durs només es tenen en compte un cop.
vfs.file.cksum Suma de comprovació del fitxer, calculada per l'algoritme cksum de UNIX.
vfs.file.contents Recuperació del contingut d'un fitxer.
vfs.file.exists Comprova si el fitxer existeix.
A Windows, les cometes dobles han de ser barra invertida '\' s'ha escapat i tota la clau de l'element s'entrega entre cometes dobles quan s'empra la utilitat de la línia d'ordres per cridar a zabbix_get.exe o agent2.
Tingueu en compte que l'element pot no ser compatible a Windows si es cerca un directori dins d'un directori que no directori existent, p. ex. vfs.file.exists[C:\no\dir,dir] (on no existeix).
vfs.file.get Retorna informació sobre un fitxer.
Tipus de fitxers admesos a Windows: fitxer normal, directori, enllaç simbòlic
vfs.file.md5sum Suma de comprovació MD5 del fitxer.
vfs.file.owner Recupera el propietari d'un fitxer.
vfs.file.regexp Recupera una cadena al fitxer.
vfs.file.regmatch Cerca una cadena al fitxer.
vfs.file.size Mida del fitxer.
vfs.file.time Informació de l'hora del fitxer.
A Windows XP vfs.file.time[file,change] pot ser igual a vfs.file.time[fitxer,accés].
vfs.fs.discovery Llista de sistemes de fitxers muntats amb les seves opcions de tipus i muntatge.
La macro {#FSLABEL} és compatible a Windows des de Zabbix 6.0.
vfs.fs.get Llistat de sistemes de fitxers muntats amb el seu tipus, espai disponible en disc, estadístiques d'inode i opcions de muntatge.
La macro {#FSLABEL} és compatible amb Windows des de Zabbix 6.0.
vfs.fs.size Espai de disc en octets o percentatge del total.
vm.memory.size Mida de la memòria en octets o percentatge del total. Memòria virtual
web.page.get Obtindre el contingut d'una pàgina web. Monitoratge web
web.page.perf Temps de càrrega d'una pàgina web completa.
web.page.regexp Cerca una cadena a la pàgina web.
agent.hostmetadata Metadades de l'equip de l'agent. Zabbix
agent.hostname Nom d'equip de l'agent.
agent.ping Comprovació de la disponibilitat de l'agent.
agent.variant Variant de l'agent Zabbix (agent Zabbix o agent Zabbix 2).
agent.version Versió de l'agent Zabbix.
zabbix.stats Retorna un conjunt de mètriques internes del servidor o proxy Zabbix de forma remota.
zabbix.stats Retorna el nombre d'elements monitorats a la cua que s'endarrereixen al servidor Zabbix o al proxy de forma remota.

Elements específics de Windows

La taula proporciona detalls sobre les claus d'element que només admet l'agent Zabbix de Windows.

Els elements específics de Windows de vegades són una contrapartida aproximada d'un element d'agent similar, per exemple proc_info, compatible amb Windows, correspon aproximadament a l'element proc.mem, no compatible amb Windows.

La clau d'element és un enllaç als detalls complets de la clau d'element.

Clau d'element Descripció Grup d'elements
eventlog Monitoratge del registre d'esdeveniments de Windows. Monitoratge del registre
net.if.list Llistatt d'interfícies de xarxa (inclou el tipus d'interfície, l'estat, l'adreça IPv4, la descripció). Xarxa
perf_counter Valor de qualsevol comptador de rendiment de Windows. Comptadors de rendiment
perf_counter_en Valor de qualsevol comptador de rendiment de Windows en anglès.
perf_instance.discovery Llistat d'instàncies d'objecte dels comptadors de rendiment de Windows.
perf_instance_en.discovery Llistat d'instàncies d'objecte dels comptadors de rendiment de Windows, descobertes mitjançant els noms d'objectes en anglès.
proc_info Informació diversa sobre processos específics. Processos
registry.data Retorna les dades del nom del valor especificat a la clau del registre de Windows. Registre
registry.get Llistat de valors o claus del Registre de Windows ubicades a la clau donada.
service.discovery Llistat de serveis de Windows. Serveis
service.info Informació sobre un servei.
serveis Llistat de serveis.
vm.vmemory.size Mida de la memòria virtual en octets o percentatge del total. Memòria virtual
wmi.get Executeu una consulta WMI i retorneu el primer objecte seleccionat. WMI
wmi.getall Executeu una consulta WMI i retorneu tota la resposta.

Detalls clau de l'article

Els paràmetres sense claudàtors angulars són obligatoris. Els paràmetres marcats amb claudàtors angulars < > són opcionals.

eventlog[name,<regexp>,<severity>,<source>,<eventid>,<maxlines>,<mode>]


Seguiment del registre d'esdeveniments.
Valor de retorn: Log.

Paràmetres:

 • nom - nom del registre d'esdeveniments;
 • regexp - [expressió] regular (/manual/regular_expressions#overview) que descriu el patró necessari (distingeix entre majúscules i minúscules);
 • gravetat - expressió regular que descriu la gravetat (no distingeix entre majúscules i minúscules). Aquest paràmetre accepta una expressió regular basada en els valors següents: "Informació", "Avís", "Error", "Crític", "Descripció" (s'executa a Windows Vista o posterior).
 • font - expressió regular que descriu l'identificador de la font (no distingeix entre majúscules i minúscules);
 • eventid - una expressió regular que descriu els identificadors d'esdeveniments (distingeix entre majúscules i minúscules);
 • maxlines - nombre màxim de línies noves per segon que l'agent enviarà al servidor o proxy Zabbix. Aquest paràmetre anul·la el valor de 'MaxLinesPerSecond' a zabbix_agentd.conf.
 • mode - valors possibles: all (per defecte) o skip - saltar el processat de dades més antigues (afecta només els elements de nova creació).

Comentaris:

 • L'element s'ha de configurar com a comprovació activa;
 • L'agent no pot enviar esdeveniments des del registre "Esdeveniments reenviats";
 • S'admet Windows Eventing 6.0;
 • La selecció d'un tipus d'informació que no sigui de registre per a aquest element comportarà la pèrdua de la marca de temps local, així com la gravetat del registre i la informació d'origen;
 • Veieu també informació addicional sobre control de registre.

Exemples:

 Registre d'esdeveniments[Aplicació]
    Registre d'esdeveniments[Seguretat,,"Auditoria d'errors",,^(529|680)$]
    Registre d'esdeveniments[Sistema,,"Avís|Error"]
    Registre d'esdeveniments[Sistema,,,,^1$]
    eventlog[System,,,,@TWOSHORT] #aquí es fa referència a una expressió regular personalitzada anomenada `TWOSHORT` (definida com un tipus *El resultat és TRUE*, l'expressió en si és `^1$|^70$`).
eventlog.count[name,<regexp>,<severity>,<source>,<eventid>,<maxproclines>,<mode>]


The count of lines in the Windows event log.
Return value: Integer.

Parameters:

 • name - the name of the event log;
 • regexp - a regular expression describing the required pattern (case sensitive);
 • severity - a regular expression describing severity (case insensitive). This parameter accepts a regular expression based on the following values: "Information", "Warning", "Error", "Critical", "Verbose" (running on Windows Vista or newer).
 • source - a regular expression describing the source identifier (case insensitive);
 • eventid - a regular expression describing the event identifier(s) (case sensitive);
 • maxproclines - the maximum number of new lines per second the agent will analyze (cannot exceed 10000). The default value is 10*'MaxLinesPerSecond' in zabbix_agentd.conf.
 • mode - possible values: all (default) or skip - skip the processing of older data (affects only newly created items).

Comments:

 • The item must be configured as an active check;
 • The agent is unable to send in events from the "Forwarded events" log;
 • Windows Eventing 6.0 is supported;
 • Selecting a non-Log type of information for this item will lead to the loss of local timestamp, as well as log severity and source information;
 • See also additional information on log monitoring.

Example:

eventlog.count[System,,"Warning|Error"]  
net.if.list


The network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description).
Return value: Text.

Comments:

 • Multi-byte interface names supported;
 • Disabled interfaces are not listed;
 • Enabling/disabling some components may change their ordering in the Windows interface name;
 • Some Windows versions (for example, Server 2008) might require the latest updates installed to support non-ASCII characters in interface names.
perf_counter[counter,<interval>]


Valor de qualsevol comptador de rendiment de Windows.
Valor de retorn: Enter, float, cadena o text (segons la petició).

Paràmetres:

 • comptador - camí cap al comptador;
 • interval - darrers N segons per emmagatzemar el valor mitjà. L''interval' ha de ser entre 1 i 900 segons (inclosos) i el valor per defecte és 1.

Comentaris:

 • interval s'empra per als comptadors que requereixen més d'una mostra (com la utilització de la CPU), de manera que la comprovació retorna un valor mitjà dels darrers "intervals" cada vegada;
 • El Monitor de rendiment es pot emprar per obtindre la llista de comptadors disponibles.
 • Veieu també: Comptadors de rendiment de Windows.
perf_counter_en[counter,<interval>]


The value of any Windows performance counter in English.
Return value: Integer, float, string or text (depending on the request).

Parameters:

 • counter - the path to the counter in English;
 • interval - the last N seconds for storing the average value. The interval must be between 1 and 900 seconds (included) and the default value is 1.

Comments:

 • interval is used for counters that require more than one sample (like CPU utilization), so the check returns an average value for last "interval" seconds every time;
 • This item is only supported on Windows Server 2008/Vista and above;
 • You can find the list of English strings by viewing the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\009.
perf_instance.discovery[object]


The list of object instances of Windows performance counters. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameter:

 • object - the object name (localized).
perf_instance_en.discovery[object]


The list of object instances of Windows performance counters, discovered using the object names in English. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameter:

 • object - the object name (in English).
proc_info[process,<attribute>,<type>]


Various information about specific process(es).
Return value: Float.

Parameters:

 • process - the process name;
 • attribute - the requested process attribute;
 • type - the representation type (meaningful when more than one process with the same name exists)

Comments:

 • The following attributes are supported:
  vmsize (default) - size of process virtual memory in Kbytes
  wkset - size of process working set (amount of physical memory used by process) in Kbytes
  pf - number of page faults
  ktime - process kernel time in milliseconds
  utime - process user time in milliseconds
  io_read_b - number of bytes read by process during I/O operations
  io_read_op - number of read operation performed by process
  io_write_b - number of bytes written by process during I/O operations
  io_write_op - number of write operation performed by process
  io_other_b - number of bytes transferred by process during operations other than read and write operations
  io_other_op - number of I/O operations performed by process, other than read and write operations
  gdiobj - number of GDI objects used by process
  userobj - number of USER objects used by process;
 • Valid types are:
  avg (default) - average value for all processes named <process>
  min - minimum value among all processes named <process>
  max - maximum value among all processes named <process>
  sum - sum of values for all processes named <process>;
 • io_*, gdiobj and userobj attributes are available only on Windows 2000 and later versions of Windows, not on Windows NT 4.0;
 • On a 64-bit system, a 64-bit Zabbix agent is required for this item to work correctly.

Examples:

proc_info[iexplore.exe,wkset,sum] #retrieve the amount of physical memory taken by all Internet Explorer processes
    proc_info[iexplore.exe,pf,avg] #retrieve the average number of page faults for Internet Explorer processes
registry.data[key,<value name>]


Return data for the specified value name in the Windows Registry key.
Return value: Integer, string or text (depending on the value type)

Parameters:

 • key - the registry key including the root key; root abbreviations (e.g. HKLM) are allowed;
 • value name - the registry value name in the key (empty string "" by default). The default value is returned if the value name is not supplied.

Comments:

 • Supported root abbreviations:
  HKCR - HKEY_CLASSES_ROOT
  HKCC - HKEY_CURRENT_CONFIG
  HKCU - HKEY_CURRENT_USER
  HKCULS - HKEY_CURRENT_USER_LOCAL_SETTINGS
  HKLM - HKEY_LOCAL_MACHINE
  HKPD - HKEY_PERFORMANCE_DATA
  HKPN - HKEY_PERFORMANCE_NLSTEXT
  HKPT - HKEY_PERFORMANCE_TEXT
  HKU - HKEY_USERS
 • Keys with spaces must be double-quoted.

Examples:

registry.data["HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting"] #return the data of the default value of this key
    registry.data["HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting","EnableZip"] #return the data of the value named "Enable Zip" in this key
registry.get[key,<mode>,<name regexp>]


The list of Windows Registry values or keys located at given key.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • key - the registry key including the root key; root abbreviations (e.g. HKLM) are allowed (see comments for registry.data[] to see full list of abbreviations);
 • mode - possible values:
  values (default) or keys;
 • name regexp - only discover values with names that match the regexp (default - discover all values). Allowed only with values as mode.

Keys with spaces must be double-quoted.

Examples:

registry.get[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall,values,"^DisplayName|DisplayVersion$"] #return the data of the values named "DisplayName" or "DisplayValue" in this key. The JSON will include details of the key, last subkey, value name, value type and value data.
    registry.get[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall,values] #return the data of the all values in this key. The JSON will include details of the key, last subkey, value name, value type and value data.
    registry.get[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall,keys] #return all subkeys of this key. The JSON will include details of the key and last subkey.
service.discovery


The list of Windows services. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

service.info[service,<param>]


Information about a service.
Return value: Integer - with param as state, startup; String - with param as displayname, path, user; Text - with param as description
Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service
Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown, 5 - automatic trigger start, 6 - automatic delayed trigger start, 7 - manual trigger start

Parameters:

 • service - a real service name or its display name as seen in the MMC Services snap-in;
 • param - state (default), displayname, path, user, startup, or description.

Comments:

 • Items like service.info[service,state] and service.info[service] will return the same information;
 • Only with param as state this item returns a value for non-existing services (255).

Examples:

service.info[SNMPTRAP] - state of the SNMPTRAP service;
    service.info[SNMP Trap] - state of the same service, but with the display name specified;
    service.info[EventLog,startup] - the startup type of the EventLog service
services[<type>,<state>,<exclude>]


Llistat de serveis.
Valor de retorn: 0 - si és buit; Text: llistat de serveis separats per una nova línia.

Paràmetres:

 • tipus - tot (per defecte), automàtic, manual o desactivat;
 • estat - tot (per defecte), aturat, iniciat, inici_pendent, aturada_pendent, executant, continuar_pendent, pausa_pendent o pausat;
 • excloure - serveis que cal excloure del resultat. Els serveis exclosos s'han de llistar entre cometes dobles, separats per comes, sense espais.

Exemples:

 serveis[,iniciat] #retorna la llista de serveis iniciats;
    serveis[automàtic, aturat] #retorna la llista de serveis aturats que haurien de ser en execució;
    serveis[automàtic, aturat, "servei1, servei2, servei3"] #retorna la llista de serveis aturats que s'han d'executar, excloent els serveis anomenats "servei1", "servei2" i "servei3"
vm.vmemory.size[<type>]


The virtual memory size in bytes or in percentage from the total.
Return value: Integer - for bytes; float - for percentage.

Parameter:

 • type - possible values: available (available virtual memory), pavailable (available virtual memory, in percent), pused (used virtual memory, in percent), total (total virtual memory, default), or used (used virtual memory)

Comments:

 • The monitoring of virtual memory statistics is based on:
  • Total virtual memory on Windows (total physical + page file size);
  • The maximum amount of memory Zabbix agent can commit;
  • The current committed memory limit for the system or Zabbix agent, whichever is smaller.

Example:

vm.vmemory.size[pavailable] #return the available virtual memory, in percentage
wmi.get[<namespace>,<query>]


Execute a WMI query and return the first selected object.
Return value: Integer, float, string or text (depending on the request).

Parameters:

 • namespace - the WMI namespace;
 • query - the WMI query returning a single object.

WMI queries are performed with WQL.

Example:

wmi.get[root\cimv2,select status from Win32_DiskDrive where Name like '%PHYSICALDRIVE0%'] #returns the status of the first physical disk
wmi.getall[<namespace>,<query>]


Execute a WMI query and return the whole response. Can be used for low-level discovery.
Return value: JSON object

Parameters:

 • namespace - the WMI namespace;
 • query - the WMI query.

Comments:

 • WMI queries are performed with WQL.
 • JSONPath preprocessing can be used to point to more specific values in the returned JSON.

Example:

wmi.getall[root\cimv2,select * from Win32_DiskDrive where Name like '%PHYSICALDRIVE%'] #returns status information of physical disks

Monitoratge dels serveis Windows

Aquest tutorial ofereix instruccions passa per passa per configurar el monitoratge dels serveis de Windows. Se suposa que el servidor i l'agent Zabbix són configurats i operatius.

Passa 1

Recupereu el nom del servei.

Podeu obtindre aquest nom accedint al complement MMC i visualitzant les propietats del servei. A la pestanya General, hauríeu de veure un camp anomenat 'Nom del servei'. El valor que segueix és el nom que emprareu quan configureu un element per monitorar.

Per exemple, si voleu monitorar el servei "estació de treball", el vostre servei podria ésser: lanmanworkstation.

Passa 2

Configurar un element per monitorar el servei.

L'element service.info\[service,<param>\] recupera informació sobre un servei concret. En funció de la informació que us calgui, especifiqueu l'opció param, que admet els valors següents: displayname, state, path, user, startup o description. El valor predeterminat és estat si no s'especifica param (service.info\[servei\]).

El tipus de valor a retornar depèn del paràmetre param escollit: enter per a estat i inici; cadena de caràcters per a displayname, path i user; text per a descripció.

Exemple:

 • Clau: service.info[lanmanworkstation]
 • Tipus d'informació: Numèrica (sense signe)

L'element service.info[lanmanworkstation] recuperarà informació sobre l'estat del servei com a valor numèric. Per assignar un valor numèric a una representació de text a la interfície ("0" com a "En execució", "1" com a "En pausa", etc.), podeu configurar mapa de valors a l'equip on és configurat l'element. Per fer-ho, o bé enllaçar la plantilla Serveis de Windows de l'agent Zabbix o Serveis de Windows de l'agent Zabbix actiu a l'equip, o configureu a l'equip un mapa de valors nou basat en el mapa de valors estat del servei de Windows configurat a les plantilles esmentades.

Tingueu en compte que les dues plantilles esmentades tenen configurada una regla de descoberta que descobrirà els serveis automàticament. Si no voleu això, podeu desactivar la regla de descoberta a nivell d'equip un cop la plantilla s'hagi enllaçat a l'equip.

Descoberta dels serveis de Windows Windows

La descoberta de baix nivell ofereix una manera de crear automàticament elements, triggers i gràfics per a diferents entitats en un ordinador. Zabbix pot començar automàticament a monitorar els serveis de Windows a la vostra màquina, sense necessitat de sabre el nom exacte d'un servei ni de crear elements per a cada servei manualment. Es pot emprar un filtre per generar elements reals, triggers i gràfics només per als serveis que us interessen.