You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Actius

La carpeta actius pot contindre fitxers i subcarpetes que no pertanyin a altres directoris. Podeu emprar-lo per a:

 • Estils JavaScript (ha d'ésser a assets/js);
 • Estils CSS (ha d'ésser a de assets/css);
 • Imatges;
 • Tipus de lletra;
 • Qualsevol altra cosa que calgui incloure.

assets/js

El directori assets/js és restringit i només ha de contindre arxius JavaScript. Per emprar-lo amb els ginys, especifiqueu aquests arxius al manifest.json.

Per exemple:

"assets": {
      "js": ["class.widget.js"]
    }

assets/css

assets/css és restringit i només ha de contindre arxius d'estil CSS. Per emprar-lo amb els ginys, especifiqueu aquests arxius al manifest.json.

Per exemple:

"assets": {
      "css": ["mywidget.css"]
    }
estils CSS

Els fitxers CSS poden contindre un atribut personalitzat "tema" per definir un estil diferent per a temes d'interfície específics.

Els temes disponibles i els seus valors d'atributs són:

 • Blau - [theme='blue-theme']
 • Fosc - [theme='dark-theme']
 • Lluminós d'alt contrast - [theme='hc-light']
 • Fosc d'alt contrast - [theme='hc-dark']

Exemple:

.widget {
      background-color: red;
    }
    
    [theme='dark-theme'] .widget {
      background-color: green;
    }