You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Manual de Zabbix

Benvingut al manual d'usuari del programari Zabbix. Aquestes pàgines han estat creades per ajudar els usuaris en les seves tasques de monitoratge amb Zabbix, des de les més senzilles fins a les més complexes.

Avís de drets d'autor

La documentació de Zabbix NO es distribueix sota una llicència GPL. L'ús de la documentació de Zabbix és subjecte als termes següents:

Podeu crear una còpia impresa d'aquesta documentació únicament per al vostre ús personal. La conversió a altres formats és permesa sempre que el contingut real no s'alteri o editi de cap manera. No publicareu ni distribuireu aquesta documentació de cap forma ni en cap suport, excepte si distribueixes la documentació d'una manera similar a com la difon Zabbix (és a dir, electrònicament per descarregar-la en un lloc web de Zabbix) o en un USB o similar, sempre que la documentació es difongui juntament amb el programari en el mateix suport. Qualsevol altre ús, com ara qualsevol difusió de còpies impreses o ús d'aquesta documentació, total o parcialment, en una altra publicació, requereix el consentiment previ per escrit d'un representant autoritzat de Zabbix. Zabbix es reserva tots els drets sobre aquesta documentació no concedits expressament anteriorment.