You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte d'autenticació

Els objectes següents són relacionats amb l'API authentication.

Autenticació

L'objecte d'autenticació té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
authentication_type enter Autenticació per defecte.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Intern;
1 - LDAP.
http_auth_enabled enter Activar l'autenticació HTTP.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Desactivar;
1 - Activar.
http_login_form enter Formulari d'entrada per defecte.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Formulari d'entrada al Zabbix;
1 - Formulari d'entrada HTTP.
http_strip_domains cadena Esborrar el nom de domini.
http_case_sensitive enter Login HTTP sensible a majúscules i minúscules.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Actiu.
ldap_auth_enabled enter Autenticació LDAP.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Desactivada;
1 - Activa.
ldap_case_sensitive enter login LDAP amb distinció de majúscules i minúscules.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Actiu.
ldap_userdirectoryid cadena Directori per defecte de l'usuari per l'autenticació LDAP. Emprat amb grups d'usuaris amb gui_access establert a LDAP o De fàbrica.

Comportament de la propietat:
- obligatori si ldap_auth_enabled s'ha establert a "Actiu"
saml_auth_enabled enter Autenticació SAML.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Actiu.
saml_case_sensitive enter Inici de sessió SAML diferenciant majúscules i minúscules.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Actiu.
passwd_min_length enter Requerir longitud mínima de paraula de pas.

Valors possibles: 1-70
Per defecte: 8.
passwd_check_rules enter Regles de comprovació de paraules de pas.
És un camp de màscara de bits, s'admet qualsevol combinació de valors de mapa de bits.

Els valors possibles són:
0 - comprovar la longitud;
1 - comprovar si es fa ús de majúscules i minúscules;
2 - comprovar si s'empren dígits;
4 - comprovar si s'empren caràcters especials;
8 - (per defecte) comprovar si no és a la llista de les paraules de pas més comunes, no conté pas variacions de la paraula "Zabbix" o el nom o cognom de l'usuari.
ldap_jit_status enter Estat del subministrament LDAP.

Valors possibles:
0 - Desactivat per als IdP LDAP configurats;
1 - Activat per als IdP LDAP configurats.
saml_jit_status enter Estat del subministrament de SAML.

Valors possibles:
0 - Desactivat per als IdP SAML configurats;
1 - Activat per als IdP SAML configurats.
jit_provision_interval cadena Interval de temps entre les peticions JIT per a l'usuari que ha iniciat sessió.
Admet segons i unitat de temps amb sufix amb suport de mes i any (3600s, 60 m, 1 h, 1 d, 1 M, 1 any). Valor mínim: 1h.

Per defecte: 1h.

Disponible només per a subministrament LDAP.
disabled_usrgrpid enter Identificador del grup d'usuaris al qual assignar l'usuari desaprovisionat.
El grup d'usuaris ha d'estar desactivat i no es pot activar ni esborrar quan es configura.

Comportament de la propietat:
- obligatori si ldap_jit_status s'estableix a "Habilitat per als IdP LDAP configurats" o saml_jit_status s'estableix a "Activat per als IdP SAML configurats"