You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte d'autoregistre

Els objectes següents són relacionats amb l'API autoregistration.

Autoregistre

L'objecte d'autoregistre té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
tls_accept integer Tipus de connexions entrants autoritzades per autoregistrar.

Valors possibles:
1 - permetre connexions insegures;
2 - permetre TLS amb PSK;
3 permetre ambdúes: connexions insegures i TLS amb PSK.
tls_psk_identity string Cadena d'identitat PSK.

No hi poseu pas informació sensible a l'identitat PSK, doncs aquesta es transmet desencriptada per la xarxa per tal d'informar al receptor sobre quina PSK en farem ús.

Comportament de la propietat:
- només escriptura
tls_psk string Cadena de valor PSK (un nombre parell de caracters hexadecimals).

Comportament de la propietat:
- només escriptura