You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

configuration.export

Descripció

string configuration.export(object parameters)

El mètode permet exportar la configuració com una cadena en sèrie.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu [Rols d'usuari]](/manual/web_interface/frontend_sections/users/user_roles).

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen els objectes a exportar i el format a emprar.

Paràmetre Tipus Descripció
format cadena Format en que la informació serà exportada.

Valors possibles:
yaml - YAML;
xml - XML;
json - JSON;
raw - taula PHP no processada.

Comportament del paràmetre:
- obligatori
prettyprint boolean Fer que la sortida sigui més entenedora per les persones, afegint-t'hi sagnat.

Valors possibles:
true - afegir sagnat;
false - (per defecte) no afegir sagnat.
options objecte Objectes a exportar.

L'objecte options té els paràmetres següents:
host_groups - (array) IDs dels grups d'equips a exportar;
hosts - (array) IDs dels equips a exportar;
images - (array) IDs de les imatges a exportar;
maps - (array) IDs dels mapes a exportar;
mediaTypes - (array) IDs dels tipus de medis a exportar;
template_groups - (array) IDs dels grups de plantilles a exportar
templates-(array) IDs de les plantilles a exportar.

Comportament del paràmetre:
- obligatori

Valors de retorn

(string) Retorna una cadena en sèrie continguent la informació de configuració demanada.

Exemples

Exportar una plantilla

Exportar la configuració de la plantilla "10571" com una cadena XML.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "configuration.export",
      "params": {
        "options": {
          "templates": [
            "10571"
          ]
        },
        "format": "xml"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<zabbix_export><version>7.0</version><template_groups><template_group><uuid>7df96b18c230490a9a0a9e2307226338</uuid><name>Templates</name></template_group></template_groups><templates><template><uuid>5aef0444a82a4d8cb7a95dc4c0c85330</uuid><template>New template</template><name>New template</name><groups><group><name>Templates</name></group></groups><items><item><uuid>7f1e6f1e48aa4a128e5b6a958a5d11c3</uuid><name>Zabbix agent ping</name><key>agent.ping</key></item><item><uuid>77ba228662be4570830aa3c503fcdc03</uuid><name>Apache server uptime</name><type>DEPENDENT</type><key>apache.server.uptime</key><delay>0</delay><trends>0</trends><value_type>TEXT</value_type><preprocessing><step><type>REGEX</type><parameters><parameter><dt>Server uptime: (.*)<\/dt></parameter><parameter>\\1</parameter></parameters></step></preprocessing><master_item><key>web.page.get[127.0.0.1/server-status]</key></master_item></item><item><uuid>6805d4c39a624a8bab2cc8ab63df1ab3</uuid><name>CPU load</name><key>system.cpu.load</key><value_type>FLOAT</value_type><triggers><trigger><uuid>ab4c2526c2bc42e48a633082255ebcb3</uuid><expression>avg(/New template/system.cpu.load,3m)>2</expression><name>CPU load too high on 'New host' for 3 minutes</name><priority>WARNING</priority></trigger></triggers></item><item><uuid>590efe5731254f089265c76ff9320726</uuid><name>Apache server status</name><key>web.page.get[127.0.0.1/server-status]</key><trends>0</trends><value_type>TEXT</value_type></item></items><valuemaps><valuemap><uuid>8fd5814c45d44a00a15ac6eaae1f3946</uuid><name>Zabbix agent ping</name><mappings><mapping><value>1</value><newvalue>Available</newvalue></mapping><mapping><value>0</value><newvalue>Not available</newvalue></mapping></mappings></valuemap></valuemaps></template></templates></zabbix_export>\n",
      "id": 1
    }

Font

CConfiguration::export() in ui/include/classes/api/services/CConfiguration.php.