You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

configuration.importcompare

Descripció

array configuration.importcompare(object parameters)

Aquest mètode permet comparar l'arxiu importat amb els elements de sistema actuals, i mostra quins canvis hi haurà en cas d'importar l'arxiu.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol tipus. Els permisos per fer la crida al mètode es poden revocar a la configuració de rol d'usuaris. Per tindre més informació, veieu els rols d'usuaris.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen les dades possibles a importar i les regles de tractament de les dades.

Paràmetre Tipus Descripció
format
(obligatori)
string Format de la cadena serialitzada.

Valors possibles:
yaml - YAML;
xml - XML;
json - JSON.
source
(obligatori)
string Cadena serialitzada continguent la informació de configuració.
rules
(obligatori)
object regles sobre com s'han d'importar els nous i existents objectes.

El paràmetre rules es descriu en detall a la taula de sota.

Si no es donen regles, no hi haurà pas res a actualitzar; i el resultat serà buit.

La comparació es farà només per a grups d'equips i plantilles. Els triggers i gràfics es compararan només per a les plantilles importades; qualsevol altra es considerarà com a nova.

L'objecte rules admet els paràmetres següents:

Paràmetre Tipus Descripció
discoveryRules object Regles sobre com importar les regles LLD.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan noves regles LLD; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, les regles LLD existents s'actualitzaran; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, les regles LLD que no són pas presents a la informació importada s'esborrarà de la base de dades; per defecte: false.
graphs object Regles sobre importació de gràfics.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan nous gràfics; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, els gràfics existents s'actualitzaran; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, els gràfics que no són pas presents a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.
groups object Regles sobre importació de grups d'equips.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, els nous grups d'equips es crearan; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, els grups d'equips existents s'actualitzaran; per defecte: false.
hosts object Regles sobre importació d'equips.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, els nous equips es crearan; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, els equips existents s'actualitzaran; per defecte: false.

Aquest paràmetre no modificarà pas la sortida. És disponible només per consistència amb configuration.import.
httptests object Regles sobre importació d'escenaris web.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, els nous escenaris web es crearan; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, els escenaris web existents s'actualitzaran; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, els escenaris web no presents a la informació importada seran esborrats de la base de dades; per defecte: false.
images object Regles sobre importació d'imatges.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan les noves imatges; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, les imatges existents s'actualitzaran; per defecte: false.

Aquest paràmetre no modificarà pas la sortida. Només és habilitat per consistència amb configuration.import.
items object Regles sobre importació de nous elements.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan els nous elements; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, s'actualitzaran els elements existents; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, els elements que no són presents a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.
maps object Regles sobre importació de mapes.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan els nous mapes; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, s'actualitzaran els mapes existents; per defecte: false.

Aquest paràmetre no modificarà pas la sortida. Només és habilitat per consistència amb configuration.import.
mediaTypes object regles sobre importació de tipus de suport.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan els nous tipus de suport; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, s'actualitzaran els tipus de suport existents; per defecte: false.

Aquest paràmetre no modificarà pas la sortida. Només és habilitat per consistència amb configuration.import.
templateLinkage object Regles sobre importació de plantilles d'enllaços.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan els nous enllaços entre plantilles; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, els enllaços entre plantilles que no siguin presents a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.
templates object Regles sobre importació de plantilles.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan les noves plantilles; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, les plantilles existents s'actualitzaran; per defecte: false.
templateDashboards object Regles sobre importació dels taulers de plantilles.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan els nous taulers de plantilles; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, s'actualitzaran els taulers de plantilles existents; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, els taulers de plantilles no existents a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.
triggers object Regles sobre importació de triggers.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan els nous triggers; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, s'actualitzaran els triggers existents; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, els triggers no existents a la informació importada s'esborrarà de la base de dades; per defecte: false.
valueMaps object Regles sobre importació d'equips o plantilles de correspondència.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan les noves plantilles de correspondència; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, s'actualitzaran les plantilles de correspondència existents; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, les plantilles de correspondència que no són pas presents a la informació importada s'esborrarà de la base de dades; per defecte: false.

Valors de retorn

(array) Retorna una taula amb els canvis de configuració que es duran a terme.

Exemples

Comparar la importació d'un model

Compara el model contingut a la cadena XML dels elements de sistema actuals, i ensenya el que canviarà si s'importa aquest model.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "configuration.importcompare",
      "params": {
        "format": "xml",
        "rules": {
          "discoveryRules": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true,
            "deleteMissing": true
          },
          "graphs": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true,
            "deleteMissing": true
          },
          "host_groups": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true
          },
          "template_groups": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true
          },
          "httptests": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true,
            "deleteMissing": true
          },
          "items": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true,
            "deleteMissing": true
          },
          "templateLinkage": {
            "createMissing": true,
            "deleteMissing": true
          },
          "templates": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true
          },
          "templateDashboards": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true,
            "deleteMissing": true
          },
          "triggers": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true,
            "deleteMissing": true
          },
          "valueMaps": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true,
            "deleteMissing": true
          }
        },
        "source": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<zabbix_export><version>7.0</version><template_groups><template_group><uuid>7df96b18c230490a9a0a9e2307226338</uuid><name>Templates</name></template_group></template_groups><templates><template><uuid>5aef0444a82a4d8cb7a95dc4c0c85330</uuid><template>New template</template><name>New template</name><groups><group><name>Templates</name></group></groups><items><item><uuid>7f1e6f1e48aa4a128e5b6a958a5d11c3</uuid><name>Zabbix agent ping</name><key>agent.ping</key><delay>3m</delay></item><item><uuid>77ba228662be4570830aa3c503fcdc03</uuid><name>Apache server uptime</name><type>DEPENDENT</type><key>apache.server.uptime</key><delay>0</delay><trends>0</trends><value_type>TEXT</value_type><preprocessing><step><type>REGEX</type><parameters><parameter><dt>Server uptime: (.*)</dt></parameter><parameter>\\1</parameter></parameters></step></preprocessing><master_item><key>web.page.get[127.0.0.1/server-status]</key></master_item></item><item><uuid>648006da5971424ead0c47ddbbf1ea2e</uuid><name>CPU utilization</name><key>system.cpu.util</key><value_type>FLOAT</value_type><units>%</units><triggers><trigger><uuid>736225012c534ec480c2a66a91322ce0</uuid><expression>avg(/New template/system.cpu.util,3m)>70</expression><name>CPU utilization too high on 'New host' for 3 minutes</name><priority>WARNING</priority></trigger></triggers></item><item><uuid>590efe5731254f089265c76ff9320726</uuid><name>Apache server status</name><key>web.page.get[127.0.0.1/server-status]</key><trends>0</trends><value_type>TEXT</value_type></item></items><valuemaps><valuemap><uuid>8fd5814c45d44a00a15ac6eaae1f3946</uuid><name>Zabbix agent ping</name><mappings><mapping><value>1</value><newvalue>Available</newvalue></mapping><mapping><value>0</value><newvalue>Not available</newvalue></mapping></mappings></valuemap></valuemaps></template></templates></zabbix_export>\n"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templates": {
          "updated": [
            {
              "before": {
                "uuid": "5aef0444a82a4d8cb7a95dc4c0c85330",
                "template": "New template",
                "name": "New template",
                "groups": [
                  {
                    "name": "Templates"
                  }
                ]
              },
              "after": {
                "uuid": "5aef0444a82a4d8cb7a95dc4c0c85330",
                "template": "New template",
                "name": "New template",
                "groups": [
                  {
                    "name": "Templates"
                  }
                ]
              },
              "items": {
                "added": [
                  {
                    "after": {
                      "uuid": "648006da5971424ead0c47ddbbf1ea2e",
                      "name": "CPU utilization",
                      "key": "system.cpu.util",
                      "value_type": "FLOAT",
                      "units": "%"
                    },
                    "triggers": {
                      "added": [
                        {
                          "after": {
                            "uuid": "736225012c534ec480c2a66a91322ce0",
                            "expression": "avg(/New template/system.cpu.util,3m)>70",
                            "name": "CPU utilization too high on 'New host' for 3 minutes",
                            "priority": "WARNING"
                          }
                        }
                      ]
                    }
                  }
                ],
                "removed": [
                  {
                    "before": {
                      "uuid": "6805d4c39a624a8bab2cc8ab63df1ab3",
                      "name": "CPU load",
                      "key": "system.cpu.load",
                      "value_type": "FLOAT"
                    },
                    "triggers": {
                      "removed": [
                        {
                          "before": {
                            "uuid": "ab4c2526c2bc42e48a633082255ebcb3",
                            "expression": "avg(/New template/system.cpu.load,3m)>2",
                            "name": "CPU load too high on 'New host' for 3 minutes",
                            "priority": "WARNING"
                          }
                        }
                      ]
                    }
                  }
                ],
                "updated": [
                  {
                    "before": {
                      "uuid": "7f1e6f1e48aa4a128e5b6a958a5d11c3",
                      "name": "Zabbix agent ping",
                      "key": "agent.ping"
                    },
                    "after": {
                      "uuid": "7f1e6f1e48aa4a128e5b6a958a5d11c3",
                      "name": "Zabbix agent ping",
                      "key": "agent.ping",
                      "delay": "3m"
                    }
                  }
                ]
              }
            }
          ]
        }
      },
      "id": 1
    }

Font

CConfiguration::importcompare() in ui/include/classes/api/services/CConfiguration.php.