You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Creació de correlació

Descripció

objecte correlació.crear(correlacions d'objecte/matriu)

Aquest mètode permet crear noves correlacions.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(objecte/array) Correlacions a crear.

A més de les proprietats de correlació estàndard, el mètode accepta els següents paràmetres. |Paràmetre|Tipus|Descripció||--|--|------| |operacions|array|Operacions de correlació per crear la correlació.

Comportament del paràmetre:
- obligatori| |filtre|objecte|Filtre de correlació](/manual/api/reference/correlation/object#correlation_filter) per a la correlació.

Comportament del paràmetre:
- obligatori|

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs de les correlacions creades segons la propietat correlactionids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre de les correlacions donades.

Exemples

Crear un nou tag d'esdeveniment de correlació

Crear una correlació emprant el mètode d'avaluació AND/OR amb una condició i una operació. Per defecte, la correlació s'activarà.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.create",
      "params": {
        "name": "new event tag correlation",
        "filter": {
          "evaltype": 0,
          "conditions": [
            {
              "type": 1,
              "tag": "ok"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "type": 0
          }
        ]
      },
      "auth": "343baad4f88b4106b9b5961e77437688",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Emprar una expressió de filtre a mida

Crear una correlació que emprarà una condició de filtre a mida. Els IDs de fórmula "A" o "B" han de ser escollits arbitràriament. El tipus de condició serà "Grup d'equips" amb l'operador "<>".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.create",
      "params": {
        "name": "new host group correlation",
        "description": "a custom description",
        "status": 0,
        "filter": {
          "evaltype": 3,
          "formula": "A or B",
          "conditions": [
            {
              "type": 2,
              "operator": 1,
              "formulaid": "A"
            },
            {
              "type": 2,
              "operator": 1,
              "formulaid": "B"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "type": 1
          }
        ]
      },
      "auth": "343baad4f88b4106b9b5961e77437688",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CCorrelation::create() a ui/include/classes/api/services/CCorrelation.php.