You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

10 Gràfic (clàssic)

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Gràfic (clàssic) als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Gràfic (clàssic), consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents s'admeten al giny Gràfic (clàssic).

Paràmetre tipus nom
Interval d'actualització 0 rf_rate
Font 0 tipus_font
Gràfic 6 graphid.0
Element 4 itemid

|Període de temps|<|<|<|<| |<|Període de temps|1|time_period._reference|DASHBOARD._timeperiod - establir el selector de Període de temps com a font de dades.
ABCDE._timeperiod - estableix un giny compatible (Gràfic, Gràfic (clàssic) o Prototip de gràfic amb el seu paràmetre Referència establert a "ABCDE") com a font de dades.

Per defecte: DASHBOARD._timeperiod

Alternativament, podeu establir el període de temps només als paràmetres Des de i Fins a.| |^|Des de|1|time_period.from|Cadena de temps vàlida en sintaxi absoluta (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now, now/d, now/w-1w, etc.).

Comportament de la propietat:
- admès si Període de temps no s'ha definit| |^|To|1|time_period.to|Cadena de temps vàlida en sintaxi absoluta (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now, now/d, now/w-1w, etc.).

Comportament de la propietat:
- admès si no s'ha definit el Període de temps| |Mostra la llegenda|<|0|show_legend|0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.| |Sobreescriure equip|<|1|override_hostid._reference|ABCDE._hostid - establir un gint compatible (Host navigator amb el seu paràmetre Referència definit com a "ABCDE") com la font de dades que conté l'equip.
DASHBOARD._hostid - definir el selector d'Equip selector com a font de dades continguent l'equip.

Aquest paràmetre no és admès si es configura el giny a un tauler de plantilla.| |Referència|<|1|reference|Qualsevol valor de cadena que consisteix en 5 caràcters(p.e., ABCDE o JBPNL). Aquest valor ha d'ésser únical tauler al que el giny pertany.

Comportament de la propietat:
- obligatori|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Gràfic (clàssic). Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configura un giny de Gràfic (clàssic)

Configura un giny de Gràfic (clàssic) que ensenya un gràfic simple de l'element "42269".

Petició::

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "graph",
                "name": "Graph (classic)",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "source_type",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "itemid.0",
                    "value": 42269
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "reference",
                    "value": "RSTUV"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també