You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

15 Historial d'elements

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Historial d'elements als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Historial d'elements, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Historial d'elements.

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.
Disposició 0 layout 0 - (per defecte) Horitzontal;
1 - Vertical.
Columnes (veieu a sota)
Mostra les línies 0 show_lines Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 25.
Substitueix l'equip 1 override_hostid._reference ABCDE._hostid - estableix un giny compatible (Navegador de l'equip amb el seu paràmetre Reference establert a "ABCDE") com a font de dades que conté l'equip.< br>DASHBOARD._hostid: defineix el tauler selector d'Equip com a font de dades que conté l'equip.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny en un tauler de plantilla.
Configuració avançada (veieu a sota)
Referència 1 referència Qualsevol valor de cadena que consta de 5 caràcters (p. ex., ABCDE o JBPNL). Aquest valor ha de ser únic dins el tauler de control al que pertany el giny.

Comportament del paràmetre:
- obligatori

Columnes

Les columnes tenen paràmetres comuns i paràmetres addicionals en funció de la configuració del paràmetre Element.

Per a tots els paràmetres relacionats amb les columnes, el nombre del nom de la propietat (p. ex. columns.0.name) fa referència a una columna per a la qual és configurat el paràmetre.

Els paràmetres següents són compatibles amb totes les columnes.

Paràmetre tipus nom valor
Nom 1 columns.0.nom Qualsevol valor de cadena.

Comportament del paràmetre:
- obligatori
Element 4 columns.0.itemid ID de l'element.

Quan es configura el giny a un tauler de plantilla, només es poden definir els elements configurats a la plantilla.

Comportament del paràmetre:
- obligatori
Color base 1 columns.0.base_color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buit).

Els paràmetres de columna següents s'admeten si l'Element configurat és un element de tipus numèric.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Vista|<|0|columns.0.display|1 - (per defecte) Tal com és;
2 - Barra;
3 - Indicadors.| |Min|<|1|columns.0.min|Qualsevol valor numèric.

Comportament del paràmetre:
- admès si Vista és configurada a "Barra" o "Indicadors"| |Max|<|1|columns.0.max|Qualsevol valor numèric.

Comportament del paràmetre:
- admès si Vista és configurada a "Barra" o "Indicadors"| |Llindars|<|<|<|<| |<|Color|1|columns.0.thresholds.0.color|Codi de color hexadecimal (per exemple, FF0000).| |^|Llindar|1|columns.0.thresholds.0.threshold|Qualsevol valor numèric. Els sufixos (com ara "1d", "2w", "4K", "8G") són compatibles.| |Dades de l'historial|<|0|columns.0.history|0 - (per defecte) Automàtic;
1 - Historial;
2 - Tendències.|

Els paràmetres de columna següents s'admeten si l'Element configurat és un element de tipus caràcter, text o registre.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Destacats|<|<|<|<| |<|Destacat|1|columns.0.highlights.0.color|Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).| |^|Llindar|1|columns.0.highlights.0.pattern|Qualsevol expressió regular.| |Vista|<|0|columns.0.display|1 - (per defecte) Tal com és;
4 - HTML;
5 - Una línia.| |<|Línia simple|0|columns.0.max_length|Els valors possibles oscil·len entre 1 i 500.

Per defecte: 100.

Comportament del paràmetre:
- admès si Vista és establerta a Línia única"| |Emprar el tipus de lletra monoespai|<|0|columns.0.monospace_font|0 - (per defecte) Empra el tipus de lletra predeterminat;
1 - Empra el tipus de lletra monoespai.| |Veure l'hora local|<|0|columns.0.local_time|0 - (per defecte) Mostra la marca de temps;
1 - Mostra l'hora local.

Comportament del paràmetre:
- admès si Element és definit com a element de tipus de registre i Veure marca de temps és establerta a "Activada"|

Els paràmetres de columna següents s'admeten si lElement configurat és de tipus binari.

Parameter type name value
Veure miniatura 1 columns.0.show_thumbnail 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Actiu.

Configuració avançada

Els següents paràmetres de configuració avançada són compatibles amb el giny Historial d'elements.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Valors nous|<|0|sortorder|0 - (per defecte) A dalt;
1 - A baix.| |Mostra la marca de temps|<|0|show_timestamp|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Mostra la capçalera de la columna|<|0|show_column_header|0 - Desactivat;
1 - Horitzontal;
2 - (per defecte) Vertical.| |Període de temps|<|1|time_period._reference|DASHBOARD._timeperiod - estableix la tria de Període de temps com a font de dades.
ABCDE._timeperiod - establiu un giny compatible (Gràfic, Grafic (clàssic) o Prototipus de gràfic amb el seu paràmetre Referència definit a "ABCDE") com a font de dades.

Per defecte: DASHBOARD._timeperiod

Alternativament, podeu establir el període de temps només als paràmetres Des de i Fins a.| |<|Des de|1|time_period.from|Cadena de temps vàlida en la sintaxi de temps absoluta (AAAA-MM-DD hh:mm:ss) o relativa sintaxi temporal (ara , now/d, now/w-1w, etc.).

Comportament del paràmetre:
- admès si El període de temps no és pas definit| |^|Fins a|1|time_period.to|Cadena de temps vàlida en la sintaxi temporal absoluta (AAAA-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (ara) , now/d, now/w-1w, etc.).

Comportament del paràmetre:
- admès si El període de temps no és pas definit|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Historial d'elements. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny Historial d'elements

Configureu un giny Historial d'elements que mostri les dades més recents de dos elements numèrics "42269" i "42270". A més, configureu les columnes d'elements perquè es mostrin verticalment, amb els noms de les columnes en horitzontal; limiteu la visualització a 15 línies de dades i inclou una columna de marca de temps independent.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "itemhistory",
                "name": "Item history",
                "x": "0",
                "y": "0",
                "width": "18",
                "height": "6",
                "view_mode": "0",
                "fields": [
                  {
                    "type": "0",
                    "name": "layout",
                    "value": "1"
                  },
                  {
                    "type": "1",
                    "name": "columns.0.name",
                    "value": "CPU utilization"
                  },
                  {
                    "type": "4",
                    "name": "columns.0.itemid",
                    "value": "42269"
                  },
                  {
                    "type": "1",
                    "name": "columns.1.name",
                    "value": "Memory utilization"
                  },
                  {
                    "type": "4",
                    "name": "columns.1.itemid",
                    "value": "42270"
                  },
                  {
                    "type": "0",
                    "name": "show_lines",
                    "value": "15"
                  },
                  {
                    "type": "0",
                    "name": "show_timestamp",
                    "value": "1"
                  },
                  {
                    "type": "0",
                    "name": "show_column_header",
                    "value": "1"
                  },
                  {
                    "type": "1",
                    "name": "reference",
                    "value": "KIVKD"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també