You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

28 Vista general del trigger

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Vista general de triggers als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Vista general de triggers, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Visió general del trigger.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Veure|<|0|show|1 - (per defecte) Problemes recents;
2 - Qualsevol;
3 - Problemes.| |Grups d'equips|<|2|groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips amb un nombre incrementat a la propietat del nom.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilles.| |Equips|<|3|hostids|Host ID.

Nota: per configurar diversos equip, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos equips, el paràmetre Grup d'equips no s'ha de configurar en absolut o bé s'ha de configurar com a mínim amb un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilles.|| |Etiquetes de problemes|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.0.tag|Qualsevol valor de cadena.

Nota: El nombre al nom de la propietat fa referència a l'ordre d'etiqueta del llistat d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

Nota: El nombre al nom de la propietat fa referència a l'ordre d'etiqueta del llistat d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena.

Nota: El nombre al nom de la propietat fa referència a l'ordre d'etiqueta del llistat d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes| |Mostra els problemes esborrats|<|0|show_suppressed|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Ubicació de l'equip|<|0|estil|0 - (per defecte) Esquerra;
1 - Amunt.|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Vista general de triggers. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar el giny de Vista general de trigger

configura un giny de Vista general de trigger que ensenya l'estat del trigger per tots els grups d'equips que tenen triggers amb una etiqueta de nom "àmbit" i valor "disponibilitat".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "el meu tauler",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "trigover",
                "name": "Vista general dels triggers",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.0",
                    "value": "scope"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.0",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.0",
                    "value": "availability"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també