You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Verificació de descoberta

Aquesta classe és dissenyada per treballar amb verificacions de descoberta.

Referència d'objectes:

Mètodes disponibles: