You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte test de descoberta

Els següents objectes són relacionats amb l'API dcheck.

Test de descoberta

L'objecte de test de descoberta defineix una verificació específica feta per una regla de descoberta de xarxa. Té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
dcheckid ID ID del test de descoberta.
druleid ID ID de la regla de descoberta al qui pertany el test.
key_ string Clau d'element (si type s'ha establert a "Agent de Zabbix") o SNMP OID (si type s'ha definit com a "agent SNMPv1", "agent SNMPv2", o "agent SNMPv3").

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "agent Zabbix", "agent SNMPv1", "agent SNMPv2", o "agent SNMPv3"
ports string Un o més rangs de ports per testar, separats per comes.

Per defecte: 0.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "SSH" (0), "LDAP" (1), "SMTP" (2), "FTP" (3), "HTTP" (4), "POP" (5), "NNTP" (6), "IMAP" (7), "TCP" (8), "agent Zabbix" (9), "agent SNMPv1" (10), "agent SNMPv2" (11), "agent SNMPv3" (13), "HTTPS" (14), o "Telnet" (15)
snmp_community string Comunitat SNMP.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "agent SNMPv1" o "agent SNMPv2"
snmpv3_authpassphrase string Frase de pas d'autenticació.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "agent SNMPv3" i snmpv3_securitylevel s'ha definit a "authNoPriv" o "authPriv"
snmpv3_authprotocol integer Protocol d'autenticació.

Valors possibles:
0 - (per defecte) MD5;
1 - SHA1;
2 - SHA224;
3 - SHA256;
4 - SHA384;
5 - SHA512.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "agent SNMPv3" i snmpv3_securitylevel és "authNoPriv" o "authPriv"
snmpv3_contextname string Nom de context SNMPv3.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "agent SNMPv3"
snmpv3_privpassphrase string Frase de pas de privacitat.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "agent SNMPv3" i snmpv3_securitylevel és "authPriv"
snmpv3_privprotocol integer Protocol de privacitat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) DES;
1 - AES128;
2 - AES192;
3 - AES256;
4 - AES192C;
5 - AES256C.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "agent SNMPv3" i snmpv3_securitylevel és "authPriv"
snmpv3_securitylevel string Nivell de seguretat.

Valors possibles:
0 - noAuthNoPriv;
1 - authNoPriv;
2 - authPriv.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "agent SNMPv3"
snmpv3_securityname string Nom de seguretat.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "agent SNMPv3"
type integer Tipus de test.

Valors possibles:
0 - SSH;
1 - LDAP;
2 - SMTP;
3 - FTP;
4 - HTTP;
5 - POP;
6 - NNTP;
7 - IMAP;
8 - TCP;
9 - Agent de Zabbix;
10 - SNMPv1 agent;
11 - SNMPv2 agent;
12 - ICMP ping;
13 - SNMPv3 agent;
14 - HTTPS;
15 - Telnet.

Comportament de la propietat:
- obligatori
uniq integer Indica si hem de fer ús aquest test com a criteri d'unicitat del dispositiu. Una única verificació pot ésser configurada per la regla de descoberta.

Valors possibles:
0 - (per defecte) no emprar pas aquest test com a criteri únic;
1 - emprar aquest test com a criteri únic.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "agent Zabbix", "agent SNMPv1", "agent SNMPv2", o "agent SNMPv3"
host_source integer Origen per al nom d'equip.

Valors possibles:
1 - (per defecte) DNS;
2 - IP;
3 - valor de descoberta d'aquest test.
name_source integer Origen per al nom visible.

Valors possibles:
0 - (per defecte) no definit;
1 - DNS;
2 - IP;
3 - valor de descoberta per aquest test.
allow_redirect integer Permetre situacions on el destí a qui fem ping ICMP respon des d'una adreça IP diferent.

Valors possibles:
0 - (per defecte) les redireccions reponen com si el destí no es troba (error);
1 - la resposta redirigida es tracta com si l'equip és viu (correcte).

Comportament de la propietat:
- admès si type és "ping ICMP"