You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Equip descobert

Aquesta classe és dissenyada per treballar amb equips descoberts.

Referències d'objectes:

Mètodes disponibles:

  • dhost.get - recuperar els equips descoberts