You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Regla de descoberta

Aquesta classe és dissenyada per treballar amb les regles de descoberta de xarxa.

Aquesta API és dissenyada per funcionar amb les regles de descoberta de xarxa. Per les regles de descoberta de baix nivell de xarxa, veieu l'API regla de descoberta de baix nivell.

Referències dels objectes:

Mètodes disponibles: