You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Objecte gràfic

Els següents objectes són relacionats amb l'API graph.

Gràfic

L'objecte gràfic té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
graphid ID ID del gràfic.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions d'actualització
alçada integer Alçada del gràfic en píxels.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
nom string Nom del gràfic.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
amplada integer Amplada del gràfic en píxels.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
flags integer Origen del gràfic.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) un gràfic simple;
4 - un gràfic descobert.

Comportament de la propietat:
- només lectura
graphtype integer Tipus de disseny del gràfic.

Valors possibles:
0 - (per defecte) normal;
1 - apilat;
2 - circular;
3 - explotat.
percent_left float Percentil esquerre.

Per defecte: 0.
percent_right float Percentil dret.

Per defecte: 0.
show_3d integer Indica si s'han de mostrar gràfics circulars i explosius en 3D.

Valors possibles:
0 - (per defecte) es mostra en 2D;
1 - es mostra en 3D.
show_legend integer Indica si s'ha de mostrar la llegenda al gràfic.

Valors possibles:
0 - amagar;
1 - (per defecte) mostrar.
show_work_period integer Indica si s'ha de mostrar el temps de treball al gràfic.

Valors possibles:
0 - amagar;
1 - (per defecte) visualització.
show_triggers integer Indica si s'ha de mostrar la línia d'activació al gràfic.

Valors possibles:
0 - amagar;
1 - (per defecte) mostrar.
templateid ID ID del gràfic de plantilla principal.

Comportament de la propietat:
- només lectura
yaxismax float El valor màxim fix per a l'eix Y.

Per defecte: 100.
yaxismin float El valor mínim fix per a l'eix Y.

Per defecte: 0.
ymax_itemid ID Id de l'element emprat com a valor màxim per a l'eix Y.

Des de Zabbix 6.0.7, si l'usuari no té accés a l'element especificat, el gràfic es representa com si ymax_type fos establert a '0' (calculat).
ymax_type integer Mètode per calcular el valor màxim de l'eix Y.

Valors possibles:
0 - (per defecte) calculat;
1 - fix;< br>2 - element.
ymin_itemid ID Id de l'element emprat com a valor mínim per a l'eix Y.

Des de Zabbix 6.0.7, si l'usuari no té accés a l'element especificat, el gràfic es representa com si ymin_type fos establert a '0' (calculat).
ymin_type integer Mètode per calcular el valor mínim per a l'eix Y.

Valors possibles:
0 - (per defecte) calculat;
1 - fix;< br>2 - element.
uuid string Identificador únic universal, emprat per enllaçar els gràfics importats amb els existents. Es genera automàticament, si no es proporciona.

Comportament de la propietat:
- admès si el gràfic pertany a una plantilla