You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

graphprototype.get

Descripció

integer/array graphprototype.get(object parameters)

El mètode permet recuperar prototipus de gràfics segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
discoveryids ID/array Retorna només prototips de gràfics que pertanyen a les regles de descobriment donades.
graphids ID/array Retorna només prototips de gràfics amb identificadors donats.
groupids ID/array Retorna només prototips de gràfics que pertanyen als equips dels grups d'equips donats.
hostids ID/array Retorna només prototips de gràfics que pertanyen als equips donats.
inherited boolean Si es defineix com a true, només retorna els prototips de gràfics heretats d'un model.
itemids string/array Retorna només prototips de gràfics que contenen els prototips d'elements donats.
templated boolean Si s'estableix en true, només retorna prototips de gràfics que pertanyen a plantilles.
templateids ID/array Retorna només prototips de gràfics que pertanyen a les plantilles donades.
selectDiscoveryRule query Retorna una propietat discoveryRule amb la regla LLD a la qual pertany el prototip de gràfic.
selectGraphItems query Retorna una propietat gitems amb els elements de gràfic emprats al prototip de gràfic.
selectGroups query Retorna una propietat groups amb els grups d'equips als quals pertany el prototip de gràfic.
selectHosts query Retorna una propietat hosts amb els equips als quals pertany el prototip de gràfic.
selectItems query Retorna una propietat items amb els elements i prototipus d'elements emprats al gràfic del prototip .
selectTemplateGroups query Retorna una propietat templategroups amb els grups de plantilles a les quals pertany el prototip de gràfic.
selectTemplates query Retorna una propietat plantilles amb les plantilles a les quals pertany el prototip de gràfic.
filter object Retorna només resultats que coincideixen exactament amb el filtre donat.

Accepta una matriu, on les claus són noms de propietat i els valors són un valor únic o una matriu de valors per comparar.

Admet filtres addicionals:
host - nom tècnic de l'equip al qual pertany el prototip de gràfic;
hostid - ID de l'equip al qual pertany el prototip de gràfic.
sortfield string/array Ordena el resultat segons les propietats donades.

Els valors possibles són: graphid, name i graphtype.
countOutput boolean Com que aquests paràmetres són comuns a tots els mètodes get, es descriuen en detall a comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
limit entier
output requête
preservekeys boolean
search objet
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean
selectGroups
(obsolet)
query Aquest paràmetre és obsolet; empreu en el seu lloc selectHostGroups o selectTemplateGroups.
Retorna la propietat grups amb els grups d'equips i grups de plantilles on el gràfic pertany.

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar prototips de gràfics d'una regla LLD

Recuperar tots els prototips de gràfics d'una regla de descoberta.

Petició:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "graphprototype.get",
    "params": {
    "output": "extend",
    "discoveryids": "27426"
    },
    "id": 1
    }

Resposta:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": [
    {
    "graphid": "1017",
    "parent_itemid": "27426",
    "name": "Disk space usage {#FSNAME}",
    "width": "600",
    "height": "340",
    "yaxismin": "0.0000",
    "yaxismax": "0.0000",
    "templateid": "442",
    "show_work_period": "0",
    "show_triggers": "0",
    "graphtype": "2",
    "show_legend": "1",
    "show_3d": "1",
    "percent_left": "0.0000",
    "percent_right": "0.0000",
    "ymin_type": "0",
    "ymax_type": "0",
    "ymin_itemid": "0",
    "ymax_itemid": "0",
    "discover": "0"
    }
    ],
    "id": 1
    }

Veieu també

Font

CGraphPrototype::get() in ui/include/classes/api/services/CGraphPrototype.php.