You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Node d'alta disponibilitat

Aquesta classe és pensada per treballar amb servidors nodes que són part d'un cluster d'alta disponibilitat, o amb una instància de servidor autònom.

Referències dels objectes:

Mètodes disponibles: