You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte de node d'alta disponibilitat

El següent objecte serveix per operar amb un cluster d'alta disponibilitat de servidors Zabbix.

Node d'alta disponibilitat

Els nodes són creats pel servidor de Zabbix i no pot ésser pas modificat via l'API.

L'objecte node d'alta disponibilitat té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
ha_nodeid ID ID del node.
name string Nom assignat al node, emprant la configuració HANodeName a zabbix_server.conf. Buit per a servidors executant-se de manera autònoma.
address string IP o nom DNS des d'on connecta el node.
port integer Port on el node és funcionant.
lastaccess integer temps de Heartbeat; és a dir: hora de la darrera actualització des del node. En temps UTC.
status integer Estat del node.

Valors possibles:
0 - standby;
1 - aturat manualment;
2 - no disponible;
3 - actiu.