You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

history.clear

Descripció

object history.clear(array itemids)

Aquest mètode permet netejar l'històric d'elements.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) ID dels elements a netejar.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels elements netejats sota la propietat itemids.

Exemples

Netejar l'historial

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "history.clear",
      "params": [
        "10325",
        "13205"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "10325",
          "13205"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CHistory::clear() in ui/include/classes/api/services/CHistory.php.