You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

hostinterface.massadd

Descripció

object hostinterface.massadd(object parameters)

Aquest mètode permet afegir simultàniament interfícies d'equips a diversos equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen les interfícies de l'equip per crear als equips donats.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
interfaces object/array Interfícies d'equip per crear als equips donats.

Comportament de la propietat:
- obligatori
hosts object/array Equips a actualitzar.

Els equips han de tindre la propietat hostid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les interfícies d'equips creades sota la propietat interfaceids.

Exemples

Crear interfície

Crear una interfície a dos equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.massadd",
      "params": {
        "hosts": [
          {
            "hostid": "30050"
          },
          {
            "hostid": "30052"
          }
        ],
        "interfaces": {
          "dns": "",
          "ip": "127.0.0.1",
          "main": 0,
          "port": "10050",
          "type": 1,
          "useip": 1
        }
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30069",
          "30070"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHostInterface::massAdd() in ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.