You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte mapa d'icones imatge

Els següents objectes tenen relació directa amb l'API iconmap.

Mapa d'icones

El mapa d'icones té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
iconmapid ID ID del mapa d'icones.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions d'actualització
default_iconid ID ID de la icona per defecte.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
name string Nom del mapa d'icones.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació

Veieu que per alguns mètodes (actualitzar, esborrar), la combinació de paràmetres obligatoris o opcionals és diferent.

Mapatge d'icones

L'objecte defineix una icona específica per emprar-la per als equips amb un valor de camp d'inventari determinat. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
iconid ID ID de la icona emprada per el mapatge d'icones.

Comportament de la propietat:
- obligatori
expression string Expressió que coincideixi amb el camp d'inventari.

Comportament de la propietat:
- obligatori
inventory_link integer ID de camp d'inventari de l'equip.

Consulteu Objecte d'inventari d'equip per a una llista de camps d'inventari compatibles.

Comportament de la propietat:
- obligatori
sortorder integer Posició de l'assignació d'icones a l'assignació d'icones.

Comportament de la propietat:
- només lectura