You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte prototip d'elements

Els següents objectes són relacionats amb l'API itemprototype.

Prototip d'element

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
itemid ID ID del prototip d'element.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
delay string Interval d'actualització del prototip d'element. Accepta segons o una unitat de temps amb sufix (30s, 1m, 2h, 1d).
Opcionalment, un o més intervals personalitzats es poden especificar com a intervals flexibles o com una programació.
Múltiples intervals estan separats per un punt i coma.
Es poden emprar macros d'usuari. Una sola macro hauria d'omplir tot el camp. No s'admeten pas diverses macros en un camp o macros barrejades amb text.
Els intervals flexibles es poden escriure com a dues macros separades per una barra inclinada (p. ex., {$FLEX_INTERVAL}/ {$FLEX_PERIOD}).

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "Agent Zabbix" (0), "Verificació simple" (3), "Zabbix intern" (5), "Verificació externa" (10), "Monitoratge de base de dades" (11), "Agent IPMI" (12), "Agent SSH" (13), "Agent TELNET" (14), "Calculat" (15), "Agent JMX" (16), "Agent HTTP" (19), "Agent SNMP" (20), "Script" (21), "Navegador" (22),o si type és "Agent Zabbix (actiu)" (7) i key_ no conté "mqtt.get"
hostid ID ID de l'equip o de la plantilla a la qual pertany el prototip d'element.

Comportament de la propietat:
- constant
- obligatori per operacions de creació
interfaceid string Identificador d'interfície equip del prototip d'element.<

Comportament de la propietat:
- obligatori si el prototip d'element pertany a l'equip i type és "Agent Zabbix", "Agent IPMI", "Agent JMX", Traça SNMP" o "Agent SNMP"
- admès si el prototip d'element pertany a l'equip i type és "Verificació senzilla", "Verificació externa", "Agent SSH", "Agent Telnet" o "Agent HTTP"
key_ string Clau del prototip d'element.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
- només lectura per objectes heretats
name string Nom del prototip de l'element.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
- només lectura per objectes heretats
type integer Tipus de prototip d'element

Valors possibles:
0 - Agent Zabbix;
2 - Trapper Zabbix;
3 - Verificació simple;
5 - Zabbix intern;
7 - Agent Zabbix (actiu);
9 - Element web;
10 - Verificació externa;
11 - Monitor de base de dades;
12 - IPMI Agent;
13 - Agent SSH;
14 - Agent Telnet;
15 - Calculat;
16 - Agent JMX;
17 - Trampa SNMP;
18 - Element dependent;< br>19 - Agent HTTP;
20 - Agent SNMP;
21 - Script;
22 - Navegador.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
- només lectura per objectes heretats
url string cadena d'URL, necessària només per al tipus de prototip d'element d'agent HTTP. Admet macros d'usuari, {HOST.IP}, {HOST.CONN}, {HOST.DNS}, {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, {ITEM.ID}, {ITEM.KEY}.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
value_type integer Tipus d'informació del prototip d'element.

Valors possibles:
0 - nombre flotant;
1 - caràcter ;<br >2 - diari;
3 - digital sense signar;
4 - text;
5 - binari.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
- només lectura per objectes heretats
allow_traps integer camp de prototip d'element d'agent HTTP. També permet l'ampliació de valors com en el tipus d'element trapper.

0 - (per defecte) No permet acceptar dades entrants.
1 - Permet acceptar dades entrants.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
authtype integer Només s'empren per elements d'agent SSH prototip o elements d'agent HTTP.

Valors possibles per al mètode d'autenticació de l'agent SSH:
0 - mot de pas (per defecte);
1 - clau pública.

Valors possibles si type és "Agent HTTP":
0 - (per defecte) cap;
1 - Bàsic;
2 - NTLM;
3 - Kerberos.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent SSH" o "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats (si type és "Agent HTTP")
description string Descripció del prototip d'element.
follow_redirects integer Prototip de camp d'element d'agent HTTP. Seguiu les redireccions de respostes mentre aegiu dades.

0 - No seguir les redireccions.
1 - (per defecte) Seguir les redireccions.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
headers object Objecte amb capçaleres de petició HTTP(S), on el nom de la capçalera s'empra com a clau i el valor de la capçalera com a valor.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
history string Unitat de temps que indica quant de temps s'han d'emmagatzemar les dades de l'històric. També admet macros d'usuari.

Per defecte: 31d.
http_proxy string Cadena de connexió del proxy HTTP(S).

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
ipmi_sensor string sensor IPMI.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
jmx_endpoint string Cadena de connexió de l'agent JMX personalitzada.

Per defecte:service:jmx:rmi:///jndi/rmi://{HOST.CONN} :{HOST.PORT} /jmxrmi

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent JMX"
logtimefmt string Format d'hora a les entrades de registre.

Comportament de la propietat:
- admès si value_type és "log"
- només lectura per objectes heretats
master_itemid ID ID de l'element principal.
Es permet la recursivitat fins a 3 elements dependents i el nombre màxim d'elements i prototips d'elements dependents de 29999.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Element dependent"
- només lectura per objectes heretats
output_format integer Si cal convertir la resposta a JSON.

Possible values:
0 - (per defecte) Emmagatzema en brut.
1 - Converteix a JSON.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
params string Paràmetres addicionals en funció del tipus de prototip d'element:
- script executat per a prototips d'elements SSH i Telnet;
- Consulta SQL per a dades de prototips d'elements de supervisió bàsica;
- fórmula per a prototips d'elements calculats.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Monitoratge de base de dades", "Agent SSH, "Agent TELNET", "Calculat", "Script" o "Navegador"
- només lectura per objectes heretats (si type és "Script" o "Navegador")
parameters array Paràmetres addicionals si type és "Script" o "Navegador". Matriu d'objectes amb propietats name i value, on el nom ha d'ésser únic.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Script"
- només lectura per objectes heretats
password string Mot de pas per a l'autenticació.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "Agent JMX" i username s'ha definit
- admès si type és "Verificació simple", "Agent SSH", "Agent TELNET", "Monitoratge de base de dades" o "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats (si type és "Agent HTTP")
post_type integer Tipus de cos de dades publicades a la propietat posts.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Dades en brut.
2 - Dades JSON.
3 - Dades XML.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
posts string HTTP(S) demana dades del cos.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "Agent HTTP" i post_type és "Dades JSON" o "Dades XML"
- admès si type és "Agent HTTP" i post_type és "Dades en brut"
- només lectura per objectes heretats
privatekey string Nom del fitxer de clau privada.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "Agent SSH" i auth_type és "clau pública"
publickey string Nom del fitxer de clau pública.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "Agent SSH" i auth_type és "clau pública"
query_fields array Taula de camps de consulta que s'enviarà quan es faci una petició HTTP.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
request_method integer Tipus de mètode de petició.

0 - (per defecte) GET
1 - POST
2 - PUT
3 - HEAD

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
retrieve_mode integer Quina part de la resposta s'ha d'emmagatzemar.

Valors possibles si request_method és "GET", "POST" o "PUT":
0 - (per defecte) Cos;
1 - Capçaleres.
2 - S'emmagatzemaran el cos i les capçaleres.< br>
Valors possibles si request_method és "HEAD":
1 - Capçaleres.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
snmp_oid string SNMP OID.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "Agent SNMP"
- només lectura per objectes heretats
ssl_cert_file string Camí al fitxer de clau SSL pública.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
ssl_key_file string Camí al fitxer de clau SSL privada

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats.
ssl_key_password string Mot de pas per al fitxer de clau SSL.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
status integer Estat del prototip d'element.

Valors possibles:
0 - prototip d'element habilitat (per defecte);
1 - prototip d'element desactivat;< br>2 - prototip d'element no compatible.
status_codes string Intervals de codis d'estat HTTP obligatoris separats per comes.
També admet macros d'usuari com a part d'una llista separada per comes.

Exemple: 200.200-{$M},{$M},200-400

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
templateid ID (ID del prototip d'element de plantilla principal.

Comportament de la propietat:
- només lectura
timeout string Temps d'espera de la consulta de dades d'element.
Admet segons o unitat de temps amb sufixe (ocm ara 30s, 1m). També admet macros d'usuari i macros LLD.

Rang de possibles valors: 1-600s.

Valor per defecte: "" - emprar configuració global de proxy.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent Zabbix" (0), "Comprovació simple" (3) i key_ no comença amb "vmware." i "icmpping", "Agent Zabbix (actiu)" (7), "Verificació externa" (10), "Monitor de Base de dades" (11), "Agent SSH" (13), "Agent TELNET" (14), "Agent HTTP" (19), "Agent SNMP" (20) i snmp_oid comença amb "walk[" o "get[", "Script" (21), "Navegador" (22)
- només lectura per objectes heretats
trapper_hosts string Equips permesos.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Zabbix trapper" o si type és "Agent HTTP" i allow_traps és "Permetre acceptar dades d'entrada"
trends string Unitat de temps de quant de temps s'han d'emmagatzemar les dades de tendències.
També admet macros d'usuari.

Per defecte: 365d.

Comportament de la propietat:
- admès si value_type és "numèric flotant" o "numèric sense signe"
units string Unitats de valor.

Comportament de la propietat:
- admès si value_type és "numèric flotant" o "numèric sense signe"
- només lectura per objectes heretats
username string Nom d'usuari per a l'autenticació.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "Agent SSH" o "Agent TELNET", o si type és "Agent JMX" i password s'ha definit
- admès si type és "Verficació simple", "Monitoratge de base de dades" o "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats (si type és "Agent HTTP")
uuid string Identificador únic universal, que s'empra per enllaçar un prototip d'element importat amb prototips d'element ja existents. S'empra només per a prototips d'elements de model. Es genera automàticament, si no es proporciona.

Comportament de la propietat:
- admès si el prototip d'element pertany a una plantilla
valuemapid ID ID del mapa de valors associats.

Comportament de la propietat:
- admès si value_type és "numèric flotant", "caràcter" o "numèric sense signe"
- només lectura per objectes heretats
verify_host integer CValida que el nom d'equip a l'URL sigui al camp Nom comú o Nom alternatiu del subjecte del certificat d'equip.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No valideu.
1 - Valida.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
verify_peer integer Valideu si el certificat d'equip és autèntic.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No validar.
1 - Validar.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
discover integer Estat de descobriment del prototip d'element.

Valors possibles:
0 - (per defecte) es descobriran nous elements;
1 - no es descobriran elements nous i els elements existents es marcaran com a perduts.

Capçalera HTTP

L'objecte de capçalera té les propietats següents:

|Propietat|Tipus|Descripció| |--------|----------------------------------------- -----------|-----------| |nom|string|Nom de la capçalera HTTP.

Comportament de la propietat:
- obligatori| |valor|string|Valor de la capçalera.

Comportament de la propietat:
- obligatori|

Camp de consulta HTTP

L'objecte del camp de consulta defineix un nom i un valor que s'empra per especificar un paràmetre d'URL. Té les següents propietats:

|Propietat|Tipus|Descripció| |--------|----------------------------------------- -----------|-----------| |nom|string|Nom del paràmetre.

Comportament de la propietat:
- obligatori| |valor|string|Valor del paràmetre.

Comportament de la propietat:
- obligatori|

Etiqueta de prototip d'element

L'objecte d'etiqueta de prototip d'element té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag string Nom de l'etiqueta de prototip d'element.

Comportament de la propietat:
- obligatori
value string Valor de l'etiqueta del prototip d'element.

Preprocessament del prototip d'element

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
type integer El tipus d'opció de preprocessament.

Valors possibles:
1 - Multiplicador personalitzat;
2 - Elimina els espais finals;
3 - Eliminació d'espais inicials;
4 - Eliminació d'espais finals i posteriors;
5 - Coincidència d'expressió regular;
6 - Booleà a decimal;
7 - Octal a decimal;
8 - Hexadecimal a decimal;
9 - Canvi únic;
10 - Canvi per segon;
11 - XML ​​​​XPath;
12 - JSONPath;
13 - Dins l'interval;
14 - Coincideix amb l'expressió regular;
15 - No coincideix amb l'expressió regular;
16 - Comprova si hi ha un error a JSON;
17 - Comprova si hi ha un error a XML;
18 - Troba un error emprant una expressió regular;
19 - Esborra sense modificacions;
20 - Esborra sense modificacions amb heartbeat;
21 - JavaScript;< 22 - Patró de Prometheus;
23 - Prometheus a JSON;
24 - CSV a JSON;
25 - Substitueix;
26 - Comprova si hi ha valors no admesos;
27 - XML ​​​​a JSON;<28> - Valor SNMP walk;<29> - SNMP walk a JSON;
30 - Valor SNMP get.

Comportament de la propietat:
- obligatori
params string Paràmetres addicionals emprats per l'opció de preprocessament.
Múltiples paràmetres són separats pel caràcter de nova línia (\n).

Comportament de la propietat:
- obligatori si tipus s'estableix a "Multiplicador personalitzat" (1), "Retall dret" (2), "Retall esquerre" (3), "Retall" (4), "Expressió regular coincident" (5), "XML XPath" (11), "JSONPath" (12), "En l'abast" (13), "Coincideix amb l'expressió regular" (14), "No coincideix amb l'expressió regular" (15), " Comprovar si hi ha errors en JSON" (16), "Comprovar si hi ha errors en XML" (17), "Comprovar si hi ha errors mitjançant l'expressió regular" (18), "Descartar sense canvis amb heartbeat" (20), "JavaScript" (21), "Patró de Prometheus" (22), "Prometheus a JSON" (23), "CSV a JSON" (24), "Substitueix" (25), "Valor de caminada SNMP" (28) o "Patró SNMP a JSON" ( 29)
error_handler integer Tipus d'acció emprat en cas d'error de la passa de preprocessament.

Valors possibles:
0 - El servidor Zabbix ha establert el missatge d'error;
1 - Descarta el valor;
2 - Establiu un valor personalitzat;
3 - Estableix un missatge d'error personalitzat.

Valors possibles si type s'estableix com a "Comprova no compatible":
1 - Descarta el valor;
2 - Estableix valor personalitzat;
3 - Establiu un missatge d'error personalitzat.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'estableix en "Multiplicador personalitzat" (1), "Concordança d'expressions regulars" (5), "Booleà a decimal" (6), "Octal a decimal" (7), "Hexadecimal a decimal" (8), "Canvi simple" (9) ), "Canvi per segon" (10), "XML XPath" (11), "JSONPath" (12), "En l'abast" (13), "Coincideix amb l'expressió regular" (14), "No coincideix amb l'expressió regular" (15), "Comprova si hi ha errors en JSON" (16), "Comprova si hi ha errors en XML" (17), "Comprova si hi ha errors mitjançant l'expressió regular" (18), "Patró Prometheus" (22), "Prometheus a JSON " (23), "CSV a JSON" (24), "Comprova que no s'admet" (26), "XML a JSON" (27), "Valor d'SNMP walk" (28), "SNMP walk a JSON" (29) o "valor SNMP get" (30)
error_handler_params string Paràmetres del gestor d'errors.

Comportament de la propietat:
- obligatori si error_handler està establert en "Estableix un valor personalitzat" o "Estableix un missatge d'error personalitzat"

Els següents paràmetres i gestors d'errors són compatibles per a cada tipus de preprocessament.

|Tipus de preprocessament|Nom|Paràmetre 1|Paràmetre 2|Paràmetre 3|Gestors d'errors admesos| |-------------------|----|-----------|------------|- ----------|----------| |1|Multiplicador personalitzat|nombre1,\6|<|<|0, 1, 2, 3| |2|Eliminació d'espais finals|llista de caràcters2|<|<|<| |3|Eliminació dels espais inicials|llista de caràcters2|<|<|<| |4|Eliminació dels espais inicials i finals|llista de caràcters2|<|<|<| |5|Concordança d'expressió regular|patró3|sortida2|<|0, 1, 2, 3| |6|Booleà a decimal|<|<|<|0, 1, 2, 3| |7|Octal a decimal|<|<|<|0, 1, 2, 3| |8|Hexadecimal a decimal|<|<|<|0, 1, 2, 3| |9|Canvi únic|<|<|<|0, 1, 2, 3| |10|Canvi per segon|<|<|<|0, 1, 2, 3| |11|XML XPath|camí4|<|<|0, 1, 2, 3| |12|JSONPath|camí4|<|<|0, 1, 2, 3| |13|Dins de l'interval|min1, 6|max1, 6|<|0, 1, 2, 3| |14|Coincideix amb l'expressió regular|patró3|<|<|0, 1, 2, 3| |15|No coincideix amb l'expressió regular3|<|<|0, 1, 2, 3| |16|Cerca un error a JSON|camí4|<|<|0, 1, 2, 3| |17|Cerca un error a XML|camí4|<|<|0, 1, 2, 3| |18|Cerca un error emprant una expressió regular|patró3|sortida2|<|0, 1, 2, 3| |19|Esborra sense modificacions|<|<|<|<| |20|Esborra sense canvis amb el heratbeat|segons5, 6|<|<|<| |21|JavaScript|script2|<|<|<| |22|Patró de Prometheus|patró6,\7|valor, etiqueta, funció|sortida8,\9|0, 1, 2, 3| |23|Prometheus a JSON|patró6,\7|<|<|0, 1, 2, 3| |24|CSV a JSON|char2|char2|0,1|0, 1, 2, 3| |25|Substitueix|cadena de cerca2|substitueix2|<|<| |26|Comprova si hi ha valors no admesos|<|<|<|1, 2, 3| |27|XML a JSON|<|<|<|0, 1, 2, 3| |28|Valor SNMP walk|OID2|Format:
0 - Sense canvis
1 - UTF-8 de Hex-STRING
2 - MAC de Hex-STRING
3 - Enter de BITS|<|0, 1, 2, 3| |29|SNMP walk a JSON10|Field name2|OID prefix2|Format:
0 - Sense canvis
1 - UTF-8 de Hex-STRING
2 - MAC de Hex-STRING
3 - Enter de BITS|0, 1, 2, 3| |30|SNMP get value|Format:
1 - UTF-8 de Hex-STRING
2 - MAC de Hex-STRING
3 - Enter de BITS|<|<|0, 1, 2, 3|

1 nombre enter o coma flotant
2 cadena
3 expressió regular
4 JSONPath o XML XPath
5 enter positiu (amb suport per a sufixos de temps, per exemple, 30s, 1m, 2h, 1d)
6 macro d'usuari, macro LLD
7 Patró Prometheus següent sintaxi: <nom mètric>{<nom de l'etiqueta>="<valor de l'etiqueta>", ...} == <valor>. Cada component del patró de Prometheus (mètrica, nom d'etiqueta, valor d'etiqueta i valor de mètrica) pot ésser una macro d'usuari o una macro LLD.
8 Prometheus dóna la següent sintaxi: <nom de l'etiqueta> (pot ésser una macro d'usuari o una macro LLD) si label és seleccionada com a segon paràmetre.
9 Una de les funcions d'agregació: sum, min, max, avg, count si function és seleccionada com a segon paràmetre. 10 Admet diversos registrs "Field name,OID prefix,Format records" separats per un caràcter de nova línia.