You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

maintenance.delete

Descripció

object maintenance.delete(array maintenanceIds)

Aquest mètode permet esborrar períodes de manteniment.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels períodes de manteniment que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels períodes de manteniment esborrats sota la propietat maintenanceids.

Exemples

Esborrar múltiples períodes manteniments

Esborrar dos períodes de manteniment.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "maintenance.delete",
      "params": [
        "3",
        "1"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "maintenanceids": [
          "3",
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CMaintenance::delete() in ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php.