You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte manteniment

Els següents objectes tenen relació directa amb l'API maintenance.

Manteniment

L'objecte manteniment té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
maintenanceid ID ID de manteniment.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
name string Nom del manteniment.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
active_since timestamp Hora en què el manteniment s'activa.

El valor donat s'arrodonirà al minut inferior.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
active_till timestamp Hora en què el manteniment deixa d'ésser actiu.

El valor donat s'arrodonirà al minut inferior.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
description string Descripció del manteniment.
maintenance_type integer Tipus de manteniment.

Valors possibles:
0 - (per defecte) amb recollida de dades;
1 - sense recollida de dades.
tags_evaltype integer Mètode d'avaluació de l'etiqueta del problema.

Valors possibles:
0 - (per defecte) I/O;
2 - O.

Període de temps

L'objecte període de temps s'empra per definir els períodes en què el manteniment ha de tindre efecte. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
period integer Durada del període de manteniment en segons.

El valor donat s'arrodonirà a minuts.

Per defecte: 3600.
timeperiod_type integer Tipus de període.

Valors possibles:
0 - (per defecte) només un cop;
2 - diari;
3 - setmanal;< br>4 - mensual.
start_date timestamp Data en què el període de manteniment hauria d'entrar en vigor.

S'empra només durant un sol període.
El valor indicat s'arrodonirà a minuts.
<br >Per defecte: data actual.

Comportament de la propietat:
- admès si timeperiod_type és "només un cop"
start_time integer Hora del dia en què s'inicia el manteniment en segons.
S'empra per a períodes diaris, setmanals i mensuals.
El valor donat s'arrodonirà a minuts.

Per defecte: 0.

Comportament de la propietat:
- admès si timeperiod_type és "diari", "setmanal" o "mensual"
every integer Per als períodes diaris i setmanals every defineix els intervals de dia o setmana en què el manteniment ha d'entrar en vigor.
Valor per defecte si timeperiod_type s'estableix com a "diari" o "setmanal": 1.

Per als períodes mensuals en què s'estableix day, la propietat every defineix el dia del mes en què ha d'entrar en vigor el manteniment.
Valor per defecte si timeperiod_type s'estableix en "monthly" i s'estableix dia: 1.

Per als períodes mensuals en què s'estableix dayofweek, la propietat every defineix la setmana del mes en què ha d'entrar en vigor el manteniment.
Valors possibles si timeperiod_type s'estableix en "mensual" i dayofweek s'estableix:
1 - (per defecte) primera setmana;
2 - segona setmana;
3 - tercera setmana;
4 - quarta setmana;
5: la setmana passada.

Comportament de la propietat:
- admès si timeperiod_type està establert com a "diària ", "setmanal" o "mensual"
dayofweek integer Dies de la setmana en què el manteniment ha d'entrar en vigor.

Els dies s'emmagatzemen en forma binària i cada bit representa el dia corresponent. Per exemple, 4 és igual a 100 en binari i significa que el manteniment s'habilitarà dimecres.

Comportament de la propietat:
- obligatori si timeperiod_type s'estableix a "setmanal", o si timeperiod_type s'estableix a "monthly" i day no està establert
- admès si timeperiod_type s'estableix a "monthly"
day integer Dia del mes en què el manteniment ha d'entrar en vigor.

Comportament de la propietat:
- obligatori si timeperiod_type s'estableix en "mensual" i dayofweek no està establert
- admès si timeperiod_type s'estableix com a "monthly"
month integer Mes en què el manteniment ha d'entrar en vigor.

Els mesos s'emmagatzemen en forma binària i cada bit representa el mes corresponent. Per exemple, 5 és igual a 101 en binari i significa que el manteniment s'habilitarà al gener i al març.

Comportament de la propietat:
- obligatori si timeperiod_type s'estableix a "mensual"

Etiqueta de problema

L'objecte d'etiqueta de problema s'empra per definir quins problemes s'han d'esborrar quan el manteniment entri en vigor. Les etiquetes només es poden definir si maintenance_type de l'objecte de manteniment s'estableix a "amb recollida de dades".

Propietat Tipus Descripció
tag string Nom de l'etiqueta del problema.

Comportament de la propietat:
- obligatori
operator integer Operador de condició.

Valors possibles:
0 - És igual;
2 - (per defecte) Conté.
value string Valor de l'etiqueta del problema.