You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

mediatype.get

Descripció

integer/array mediatype.get(object parameters)

El mètode permet recuperar tipus de suport segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
mediatypeids ID/array Retorna només els tipus de suport amb els identificadors donats.
mediaids ID/array Retorna només els tipus de suport emprats pel suport donat.
userids ID/array Retorna només els tipus de suport emprats pels usuaris donats.
selectActions query Retorna una propietat actions property amb les accions que empren el tipus de suport.
selectMessageTemplates query Retorna una propietat message\_templates amb una matriu de missatges de tipus multimèdia.
selectUsers query Retorna una propietat users amb els usuaris que empren el tipus de suport.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Els valors possibles són: mediatypeid.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar tipus de suport

Recupera tots els tipus de suport configurats. L'exemple següent retorna dos tipus de suport:

 • tipus de suport correu-e;
 • tipus de suport SMS.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "mediatype.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectMessageTemplates": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "mediatypeid": "1",
          "type": "0",
          "name": "Email",
          "smtp_server": "mail.example.com",
          "smtp_helo": "example.com",
          "smtp_email": "[email protected]",
          "exec_path": "",
          "gsm_modem": "",
          "username": "",
          "passwd": "",
          "status": "0",
          "smtp_port": "25",
          "smtp_security": "0",
          "smtp_verify_peer": "0",
          "smtp_verify_host": "0",
          "smtp_authentication": "0",
          "maxsessions": "1",
          "maxattempts": "3",
          "attempt_interval": "10s",
          "message_format": "0",
          "script": "",
          "timeout": "30s",
          "process_tags": "0",
          "show_event_menu": "1",
          "event_menu_url": "",
          "event_menu_name": "",
          "description": "",
          "message_templates": [
            {
              "eventsource": "0",
              "recovery": "0",
              "subject": "Problem: {EVENT.NAME}",
              "message": "Problem started at {EVENT.TIME} on {EVENT.DATE}\r\nProblem name: {EVENT.NAME}\r\nHost: {HOST.NAME}\r\nSeverity: {EVENT.SEVERITY}\r\nOperational data: {EVENT.OPDATA}\r\nOriginal problem ID: {EVENT.ID}\r\n{TRIGGER.URL}"
            },
            {
              "eventsource": "0",
              "recovery": "1",
              "subject": "Resolved: {EVENT.NAME}",
              "message": "Problem has been resolved at {EVENT.RECOVERY.TIME} on {EVENT.RECOVERY.DATE}\r\nProblem name: {EVENT.NAME}\r\nHost: {HOST.NAME}\r\nSeverity: {EVENT.SEVERITY}\r\n\r\nOriginal problem ID: {EVENT.ID}\r\n{TRIGGER.URL}"
            },
            {
              "eventsource": "0",
              "recovery": "2",
              "subject": "Updated problem: {EVENT.NAME}",
              "message": "{USER.FULLNAME} {EVENT.UPDATE.ACTION} problem at {EVENT.UPDATE.DATE} {EVENT.UPDATE.TIME}.\r\n{EVENT.UPDATE.MESSAGE}\r\n\r\nCurrent problem status is {EVENT.STATUS}, acknowledged: {EVENT.ACK.STATUS}."
            },
            {
              "eventsource": "1",
              "recovery": "0",
              "subject": "Discovery: {DISCOVERY.DEVICE.STATUS} {DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS}",
              "message": "Discovery rule: {DISCOVERY.RULE.NAME}\r\n\r\nDevice IP: {DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS}\r\nDevice DNS: {DISCOVERY.DEVICE.DNS}\r\nDevice status: {DISCOVERY.DEVICE.STATUS}\r\nDevice uptime: {DISCOVERY.DEVICE.UPTIME}\r\n\r\nDevice service name: {DISCOVERY.SERVICE.NAME}\r\nDevice service port: {DISCOVERY.SERVICE.PORT}\r\nDevice service status: {DISCOVERY.SERVICE.STATUS}\r\nDevice service uptime: {DISCOVERY.SERVICE.UPTIME}"
            },
            {
              "eventsource": "2",
              "recovery": "0",
              "subject": "Autoregistration: {HOST.HOST}",
              "message": "Host name: {HOST.HOST}\r\nHost IP: {HOST.IP}\r\nAgent port: {HOST.PORT}"
            }
          ],
          "parameters": []
        },
        {
          "mediatypeid": "3",
          "type": "2",
          "name": "SMS",
          "smtp_server": "",
          "smtp_helo": "",
          "smtp_email": "",
          "exec_path": "",
          "gsm_modem": "/dev/ttyS0",
          "username": "",
          "passwd": "",
          "status": "0",
          "smtp_port": "25",
          "smtp_security": "0",
          "smtp_verify_peer": "0",
          "smtp_verify_host": "0",
          "smtp_authentication": "0",
          "maxsessions": "1",
          "maxattempts": "3",
          "attempt_interval": "10s",
          "message_format": "1",
          "script": "",
          "timeout": "30s",
          "process_tags": "0",
          "show_event_menu": "1",
          "event_menu_url": "",
          "event_menu_name": "",
          "description": "",
          "message_templates": [
            {
              "eventsource": "0",
              "recovery": "0",
              "subject": "",
              "message": "{EVENT.SEVERITY}: {EVENT.NAME}\r\nHost: {HOST.NAME}\r\n{EVENT.DATE} {EVENT.TIME}"
            },
            {
              "eventsource": "0",
              "recovery": "1",
              "subject": "",
              "message": "RESOLVED: {EVENT.NAME}\r\nHost: {HOST.NAME}\r\n{EVENT.DATE} {EVENT.TIME}"
            },
            {
              "eventsource": "0",
              "recovery": "2",
              "subject": "",
              "message": "{USER.FULLNAME} {EVENT.UPDATE.ACTION} problem at {EVENT.UPDATE.DATE} {EVENT.UPDATE.TIME}"
            },
            {
              "eventsource": "1",
              "recovery": "0",
              "subject": "",
              "message": "Discovery: {DISCOVERY.DEVICE.STATUS} {DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS}"
            },
            {
              "eventsource": "2",
              "recovery": "0",
              "subject": "",
              "message": "Autoregistration: {HOST.HOST}\r\nHost IP: {HOST.IP}\r\nAgent port: {HOST.PORT}"
            }
          ],
          "parameters": []
        }
      ],
      "id": 1
    }

Recupera tipus de suport script i webhook

L'exemple següent retorna tres tipus de suport:

 • tipus de suport script amb paràmetres;
 • tipus de suport script sense paràmetres;
 • tipus de suport webhook amb paràmetres.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "mediatype.get",
      "params": {
        "output": ["mediatypeid", "name", "parameters"],
        "filter": {
          "type": [1, 4]
        }
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "mediatypeid": "10",
          "name": "Script amb paràmetres",
          "parameters": [
            {
              "sortorder": "0",
              "value": "{ALERT.SENDTO}"
            },
            {
              "sortorder": "1",
              "value": "{EVENT.NAME}"
            },
            {
              "sortorder": "2",
              "value": "{ALERT.MESSAGE}"
            },
            {
              "sortorder": "3",
              "value": "Alerta de Zabbix"
            }
          ]
        },
        {
          "mediatypeid": "13",
          "name": "Script sense paràmetres",
          "parameters": []
        },
        {
          "mediatypeid": "11",
          "name": "Webhook",
          "parameters": [
            {
              "name": "alert_message",
              "value": "{ALERT.MESSAGE}"
            },
            {
              "name": "event_update_message",
              "value": "{EVENT.UPDATE.MESSAGE}"
            },
            {
              "name": "host_name",
              "value": "{HOST.NAME}"
            },
            {
              "name": "trigger_description",
              "value": "{TRIGGER.DESCRIPTION}"
            },
            {
              "name": "trigger_id",
              "value": "{TRIGGER.ID}"
            },
            {
              "name": "alert_source",
              "value": "Zabbix"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CMediaType::get() in ui/include/classes/api/services/CMediaType.php.