You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte problema

Els següents objectes són relacionats amb l'API problem.

Problema

Els problemes els crea el servidor Zabbix i no poden ser-ho modificat mitjançant l'API.

L'objecte problema té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
eventid ID ID de l'esdeveniment problema.
source integer Tipus de l'esdeveniment del problema.

Valors possibles:
0 - esdeveniment creat per un trigger;
3 - esdeveniment intern;
4 - esdeveniment creat a l'actualització de l'estat del servei.
objecte integer Tipus d'objecte relacionat amb l'esdeveniment problema.

Valors possibles si source s'estableix com a "esdeveniment creat per un trigger":
0 - trigger.
< br>Valors possibles si source és establert a "esdeveniment intern":
0 - trigger;
4 - element;
5 - regla LLD.

Valors possibles si source s'estableix a "esdeveniment creat a l'actualització de l'estat del servei":
6 - servei.
objectid ID ID de l'objecte relacionat.
clock timestamp Hora en què es va crear l'esdeveniment problema.
ns integer Nanosegons quan es va crear l'esdeveniment problema.
r_eventid ID ID de l'esdeveniment de recuperació.
r_clock timestamp Hora en què es va crear l'esdeveniment de recuperació.
r_ns integer Nanosegons quan es va crear l'esdeveniment de recuperació.
cause_eventid ID ID de l'esdeveniment causa.
correlationid ID ID de la regla de correlació si aquest esdeveniment s'ha recuperat per una regla de correlació global.
identificador ID ID de l'usuari que va tancar el problema (si el problema es va tancar manualment).
name string Nom del problema resolt.
acknowledged integer Reconeix l'estat del problema.

Valors possibles:
0 - no reconegut;
1 - reconegut.
severity integer Gravetat actual del problema.

Valors possibles:
0 - no classificat;
1 - informació;
2 - avís;
3 - mitjana;
4 - alta;
5 - desastre.
suppressed integer Si el problema s'ha esborrat.

Valors possibles:
0 - el problema està en estat normal;
1 - el problema s'ha esborrat.
opdata string Dades operatives amb macros expandides.
urls array Actives URL de tipus de suport.

Etiqueta de problema

L'objecte d'etiqueta de problema té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag string Nom de l'etiqueta de problema.
value string Valor de l'etiqueta de problema.

URL dels tipus de suport

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
name string nom d'URL definit pel tipus de suport.
url string valor d'URL definit pel tipus de suport.

Els resultats contindran entrades només per als tipus de suport actius amb una entrada de menú d'esdeveniments activada. La macro emprada a les propietats s'ampliarà, però si una de les propietats conté una macro no ampliada, ambdues propietats s'exclouran dels resultats. Les macros compatibles són descrites en aquesta pàgina.