You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

service.create

Descripció

object service.create(object/array services)

Aquest mètode permet crear serveis nous.

Aquest mètode és disponible per a qualsevol mena d'usuaris. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

Serveis (objecte/matriu) per crear.

A més de les propietats del servei estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
children array Els serveis secundaris a d'enllaçar al servei.

Els serveis secundaris només han de tindre la propietat serviceid definida.
parents array Els serveis parentals a d'enllaçar al servei.

Els serveis principals noméshan de tindre definida la propietat serviceid.
tags array Etiquetes de servei que cal crear per al servei.
problem_tags array Problem tags que s'ha de crear per al servei.
status_rules array Regles d'estat que s'ha de crear per al servei.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels serveis creats segons la propietat serviceids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels serveis donats.

Exemples

Crear un servei

Crea un servei que passarà a l'estat de problema si, com a mínim, un procés fill té un problema.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.create",
      "params": {
        "name": "Server 1",
        "algorithm": 1,
        "sortorder": 1
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "serviceids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CService::create() in ui/include/classes/api/services/CService.php.