You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

service.get

Descripció

integer/array service.get(object parameters)

El mètode permet recuperar serveis segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(objecte) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
serviceids ID/array Retorna només serveis amb els ID donats.
parentids ID/array Retorna només els serveis que són enllaçats als serveis pare donats.
deep_parentids flag Retorna tots els serveis secundaris directes i indirectes. S'empra juntament amb parentids.
childids ID/array Retorna només els serveis que són enllaçats als serveis secundaris donats.
evaltype enter Regles per a la cerca d'etiquetes.

Valors possibles:
0 - (per defecte) I/O;
2 - O.
tags objecte/matriu d'objectes Retorn només serveis amb etiquetes donades. Concordança exacta per etiqueta i cerca que distingeix entre majúscules i majúscules o minúscules per valor de l'etiqueta en funció del valor de l'operador.
Format: [{"tag": "<etiqueta>", "value": "<valor>", " operator": "<operador>"}, ...].
Una matriu buida retorna tots els serveis.

Possibles valors d'operador:
0 - (per defecte) Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix;
5 - No existeix.
problem_tags objecte/matriu d'objectes Retorn només serveis amb etiquetes de problema donades. Concordança exacta per etiqueta i cerca que distingeix entre majúscules i majúscules o minúscules per valor de l'etiqueta en funció del valor de l'operador.
Format: [{"tag": "<etiqueta>", "valor": "<valor>", " operator": "<operador>"}, ...].
Una matriu buida retorna tots els serveis.

Possibles valors d'operador:
0 - (per defecte) Conté;<br >1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix;
5 - No existeix.
without_problem_tags bandera Retorn només serveis sense etiquetes de problema.
slaids ID/array Retorna només els serveis que són enllaçats amb els SLA específics.
selectChildren query Retorna una propietat fills amb els serveis secundaris.

Admet count.
selectParents query Retorna una propietat parents amb els serveis parentals.

Admet count.
selectTags query Retorna una propietat tags amb etiquetes de servei.

Admet count.
selectProblemEvents query Retorna una propietat problem_events amb una matriu d'objectes d'esdeveniment problema.

L'objecte d'esdeveniment problema té les propietats següents:
eventid - (cadena) Identificador d'esdeveniment;< br>gravetat - (cadena) Gravetat de l'esdeveniment actual;
nom - (cadena) Nom de l'esdeveniment resolt.

Admet count.
selectProblemTags query Retorna una propietat problem_tags amb etiquetes de problema.

Admet count.
selectStatusRules query Retorna una propietat status_rules amb regles d'estat.

Admet count.
selectStatusTimeline objecte/matriu d'objectes Retorna una propietat status_timeline que conté canvis d'estat del servei per a períodes determinats.

Format [{"period_from": "<period_from>", "period_to": "<period_to >"}, ...] - period_from és una data d'inici (inclosa; marca de temps entera) i period_to és una data de finalització (exclusiu; marca de temps enter) per al període que t'interessa.
< br>Retorna una matriu d'entrades que contenen una propietat start_value i una matriu alarmes per als canvis d'estat dins dels períodes especificats.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Valors possibles: serviceid, name, status, sortorder, created_at.
countOutput boolean Aquests paràmetres que són comuns per a tots els mètodes get es descriuen amb detall al comentari de referència.
editable booleà
excludeSearch booleà
filter objecte
limit enter
output consulta
preservekeys boolean
search objecte
searchByAny booleà
searchWildcardsEnabled booleà
sortorder cadena/matriu
startSearch booleà

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar tots els serveis

Recupera tota la informació de tots els serveis i les seves dependències.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectChildren": "extend",
        "selectParents": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "serviceid": "1",
          "name": "El meu servei - 0001",
          "status": "-1",
          "algorithm": "2",
          "sortorder": "0",
          "weight": "0",
          "propagation_rule": "0",
          "propagation_value": "0",
          "description": "Descripció del meu servei 0001.",
          "uuid": "dfa4daeaea754e3a95c04d6029182681",
          "created_at": "946684800",
          "readonly": false,
          "parents": [],
          "children": []
        },
        {
          "serviceid": "2",
          "name": "El meu servei - 0002",
          "status": "-1",
          "algorithm": "2",
          "sortorder": "0",
          "weight": "0",
          "propagation_rule": "0",
          "propagation_value": "0",
          "description": "Descripció del meu servei 0002.",
          "uuid": "20ea0d85212841219130abeaca28c065",
          "created_at": "946684800",
          "readonly": false,
          "parents": [],
          "children": []
        }
      ],
      "id": 1
    }

Font

CService::get() in ui/include/classes/api/services/CService.php.