You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

SLA

Aquesta classe és dissenyada per treballar amb objectes SLAs (Service Level Agreement) per estimar el rendiment dels serveis d'infraestructura IT i del negoci.

Referències d'objectes:

Mètodes disponibles: