You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte SLA

Els següents objectes són relacionats amb l'API SLA (Service Level Agreement).

SLA

L'objecte SLA té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
slaid ID ID del SLA.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
name string Nom del SLA.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
period integer Període d'informe del SLA.

Valors possibles:
0 - diari;
1 - setmanal;
2 - mensual;
3 - trimestral;<br >4 - anual.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
slo float Objectiu de nivell de servei mínim acceptable expressat en percentatge. Si l'indicador de nivell de servei (SLI) baixa, es considera que l'SLA és en estat de problema/incomplert.

Valors possibles: 0-100 (fins a 4 dígits fraccionaris).

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
effective_date enter Data efectiva de l'SLA.

Valors possibles: data marca de temps a UTC.
timezone string Informació de la zona horària, per exemple: Europe/London, UTC.

Per obtindre la llista completa de zones horàries admeses, consulteu documentació PHP.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
status integer Estat del SLA.

Valors possibles:
0 - (per defecte) SLA desactivat;
1 - SLA activat.
description string Descripció del SLA.

Programació SLA

L'objecte de programació SLA defineix els períodes durant els quals els serveis connectats són programats per ésser en marxa. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
period_from enter Hora d'inici del període de temps setmanal recurrent (inclòs).

Valors possibles: nombre de segons (comptant a partir de diumenge).

Comportament de la propietat:
- obligatori
period_to enter Hora de finalització del període de temps setmanal recurrent (exclusiu).

Valors possibles: nombre de segons (a partir de diumenge).

Comportament de la propietat:
- obligatori

Temps d'inactivitat exclòs del SLA

L'objecte de temps d'inactivitat exclòs defineix els períodes durant els quals els serveis connectats són programats per estar fora de servei, sense afectació a l'SLI; per exemple, sotmesos a manteniment programat. Té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
name cadena Nom del temps d'indisponibilitat exclòs.

Comportament de la propietat:
- obligatori
period_from enter Hora d'inici del període de temps d'indisponibilitat (inclòs).

Valors possibles: nombre de segons (comptant a partir de diumenge).

Comportament de la propietat:
- obligatori
period_to enter Hora de finalització del període de temps d'indisponibilitat (exclusiu).

Valors possibles: marca de temps.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Etiqueta de servei SLA

L'objecte SLA Service Tag enllaça els serveis que s'han d'incloure als càlculs de SLA. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
tag cadena Nom de l'etiqueta del servei SLA.

Comportament de la propietat:
- obligatori
operator enter Operador d'etiqueta del servei SLA.

Valors possibles:
0 - (per defecte) iguals;
2 - conté.
value cadena Valor de l'etiqueta del servei SLA.