You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

task.get

Descripció

integer/array task.get(object parameters)

El mètode permet recuperar tasques en funció dels paràmetres donats. El mètode només retorna detalls sobre les tasques de 'informació de diagnòstic'.

Aquest mètode només és disponible per a usuaris del tipus Super adminin. Els permisos per invocar el mètode es poden revocar a la configuració del rol d'usuari. Consulteu Rols d'usuari per obtindre més informació.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents. |Paràmetre|Tipus|Descripció| |--|--|------| |taskids|ID/array|Retorna només tasques amb els ID donats.| |output|query|Aquests paràmetres que són comuns a tots els mètodes get es descriuen amb detall a comentaris de referència.| |preservekeys|boolean|^|

Valors retornats

(integer/array) Retorna una matriu d'objectes.

Exemples

Recuperar la tasca per ID

Recupera totes les dades de la tasca amb l'ID "1".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "task.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "taskids": "1"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "taskid": "1",
          "type": "7",
          "status": "3",
          "clock": "1601039076",
          "ttl": "3600",
          "proxyid": null,
          "request": {
            "alerting": {
              "stats": [
                "alerts"
              ],
              "top": {
                "media.alerts": 10
              }
            },
            "lld": {
              "stats": "extend",
              "top": {
                "values": 5
              }
            }
          },
          "result": {
            "data": {
              "alerting": {
                "alerts": 0,
                "top": {
                  "media.alerts": []
                },
                "time": 0.000663
              },
              "lld": {
                "rules": 0,
                "values": 0,
                "top": {
                  "values": []
                },
                "time": 0.000442
              }
            },
            "status": "0"
          }
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTask::get() in ui/include/classes/api/services/CTask.php.