You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

template.delete

Descripció

object template.delete(array templateIds)

Aquest mètode permet esborrar plantilles.

Si esborreu un model, s'esborraran totes les entitats del model (elements, triggers, gràfics, etc.). Per deixar les entitats de plantilla als equips però esborrar la pròpia plantilla, primer desenllaçeu la plantilla dels equips requerits mitjançant un d'aquests mètodes: template.update, template.massupdate, host.update, host.massupdate.

Aquest mètode només està disponible per als usuaris del tipus Administrador i Superadministrador. Els permisos de crida a mètodes es poden revocar a la configuració del rol d'usuari. Consulteu rols d'usuari per obtindre més informació.

Paràmetres

(array) IDs de les plantilles que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les plantilles esborrades sota la propietat templatids.

Exemples

Esborrar diverses plantilles

Esborra dues plantilles.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.delete",
      "params": [
        "13",
        "32"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "13",
          "32"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CTemplate::delete() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.