You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte grup de plantilles

Els següents objectes tenen relació directa amb l'API templategroup.

Grup de plantilles

L'objecte de grup de plantilles té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
groupid ID ID del grup de plantilles.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
name string Nom del grup de plantilles.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
uuid string Identificador únic universal, emprat per enllaçar grups de plantilles importats cap a altres existents. Si no es dóna, s'autogenerarà.