You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

token.generate

Descripció

object token.generate(array tokenids)

Aquest mètode permet generar tokens.

Només el tipus d'usuari Super admin té permís per gestionar tokens per a altres usuaris.

Paràmetres

(array) IDs dels tokens que es generaran.

Valors de retorn

(array) Retorna una matriu d'objectes que contenen l'ID del token generat sota la propietat tokenid i la cadena d'autorització generada sota la propietat token.

Propietat Tipus Descripció
tokenid ID identificador de token.
token string La cadena d'autorització generada per a aquest token.

Exemples

Generar diversos tokens

Genera dos tokens.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "token.generate",
      "params": [
        "1",
        "2"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "tokenid": "1",
          "token": "bbcfce79a2d95037502f7e9a534906d3466c9a1484beb6ea0f4e7be28e8b8ce2"
        },
        {
          "tokenid": "2",
          "token": "fa1258a83d518eabd87698a96bd7f07e5a6ae8aeb8463cae33d50b91dd21bd6d"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Font

CToken::generate() in ui/include/classes/api/services/CToken.php.