You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

trigger.delete

Descripció

object trigger.delete(array triggerIds)

Aquest mètode permet esborrar triggers.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels triggers que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels triggers esborrats sota la propietat triggerids.

Exemples

Esborrar diversos triggers

Esborra dos triggers.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trigger.delete",
      "params": [
        "12002",
        "12003"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "12002",
          "12003"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CTrigger::delete() in ui/include/classes/api/services/CTrigger.php.