You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

triggerprototype.create

Descripció

object triggerprototype.create(object/array triggerPrototypes)

Aquest mètode permet crear nous prototips de triggers.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Prototips de triggers a crear.

A més de les [propietats estandard del prototip trigger] (object#trigger_prototype), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
dependencies array Triggers i prototips de triggers dels quals depèn el prototip de trigger.

Els triggers han de tindre la propietat triggerid establerta.
tags array Etiquetes del prototip de trigger.

L'expressió trigger s'ha de donar en la seva forma estesa i ha de contindre com a mínim un prototip d'element.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels prototips de triggers creats segons la propietat triggerids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels prototips de triggers donats.

Exemples

Crear un prototip de trigger

Crear un prototip de trigger per detectar quan un sistema d'arxius disposi de menys del 20% d'espai lliure de disc.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "triggerprototype.create",
      "params": {
        "description": "L'espai lliure de disc és inferior al 20% al volum {#FSNAME}",
        "expression": "last(/Zabbix server/vfs.fs.size[{#FSNAME},pfree])<20",
        "tags": [
          {
            "tag": "volum",
            "value": "{#FSNAME}"
          },
          {
            "tag": "tipus",
            "value": "{#FSTYPE}"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "17372"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CTriggerPrototype::create() in ui/include/classes/api/services/CTriggerPrototype.php.