You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

userdirectory.get

Descripció

integer/array userdirectory.get(object parameters)

El mètode permet recuperar directoris d'usuari segons els paràmetres donats.

Aquest mètode només és disponible per als tipus d'usuaris Superadministrador.

Paràmetres

(objecte) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
userdirectoryids ID/array Retorna només els directoris d'usuari amb els ID donats.
selectUsrgrps query Retorna una propietat usrgrps amb grups d'usuaris associats a un directori d'usuaris.

Admet count.
selectProvisionMedia query Retorna una propietat provision_media amb mapatges de tipus de suport associat a un directori d'usuari.
selectProvisionGroups query Retorna una propietat provisioning_groups amb mapatges de grups d'aprovisionament associada a un directori d'usuari.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Valors possibles: name.
filter object Retorna només els resultats que coincideixen exactament amb el filtre donat.

Accepta un objecte, on les claus són els noms de propietat i els valors són un valor únic o una matriu de valors.

Claus admeses: userdirectoryid, idp_type, provision_status.
search object Retorna resultats que coincideixen amb el patró donat (no distingeix entre majúscules i minúscules).

Admet un objecte, on la clau és nom de la propietat, i els valors són cadenes on fer la cerca. Si no es donen opcions addicionals, farà una cerca de tipus LIKE "%...%".

Admet les propietats: name, description.

El directori d'usuari del tipus SAML tindrà un lloc buit valor tant per als camps name com per a description. Tots dos camps es poden canviar amb l'operació userdirectory.update.
countOutput boolean Aquests paràmetres que són comuns per a tots els mètodes get es descriuen en detall al comentari de referència.
excludeSearch boolean
limit integer
output query
preservekeys boolean
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar els directoris d'usuaris

Recupera tots els directoris amb propietats addicionals que ensenyen els mapatges de tipus de suport i els mapatges de grups d'aprovisionament associats amb cada directori d'usuari.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "userdirectory.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectProvisionMedia": "extend",
        "selectProvisionGroups": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
       {
          "userdirectoryid": "1",
          "idp_type": "2",
          "name": "",
          "provision_status": "1",
          "description": "",
          "group_name": "groups",
          "user_username": "",
          "user_lastname": "",
          "idp_entityid": "http://example.com/simplesaml/saml2/idp/metadata.php",
          "sso_url": "http://example.com/simplesaml/saml2/idp/SSOService.php",
          "slo_url": "",
          "username_attribute": "uid",
          "sp_entityid": "zabbix",
          "nameid_format": "",
          "sign_messages": "0",
          "sign_assertions": "0",
          "sign_authn_requests": "0",
          "sign_logout_requests": "0",
          "sign_logout_responses": "0",
          "encrypt_nameid": "0",
          "encrypt_assertions": "0",
          "scim_status": "1",
          "provision_media": [
            {
              "userdirectory_mediaid": "1",
              "name": "example.com",
              "mediatypeid": "1",
              "attribute": "[email protected]",
              "active": "0",
              "severity": "63",
              "period": "1-7,00:00-24:00"
            }
          ],
          "provision_groups": [
            {
              "name": "*",
              "roleid": "1",
              "user_groups": [
                {
                  "usrgrpid": "13"
                }
              ]
            }
          ]
        },
        {
          "userdirectoryid": "2",
          "idp_type": "1",
          "name": "AD server",
          "provision_status": "1",
          "description": "",
          "host": "host.example.com",
          "port": "389",
          "base_dn": "DC=zbx,DC=local",
          "search_attribute": "sAMAccountName",
          "bind_dn": "CN=Admin,OU=Users,OU=Zabbix,DC=zbx,DC=local",
          "start_tls": "0",
          "search_filter": "",
          "group_basedn": "OU=Zabbix,DC=zbx,DC=local",
          "group_name": "CN",
          "group_member": "member",
          "group_filter": "(%{groupattr}=CN=%{ref},OU=Users,OU=Zabbix,DC=zbx,DC=local)",
          "group_membership": "",
          "user_username": "givenName",
          "user_lastname": "sn",
          "user_ref_attr": "CN",
          "provision_media": [
            {
              "userdirectory_mediaid": "2",
              "name": "example.com",
              "mediatypeid": "1",
              "attribute": "[email protected]",
              "active": "0",
              "severity": "63",
              "period": "1-7,00:00-24:00"
            }
          ],
          "provision_groups": [
            {
              "name": "*",
              "roleid": "4",
              "user_groups": [
                {
                  "usrgrpid": "8"
                }
              ]
            },
            {
              "name": "Zabbix administrators",
              "roleid": "2",
              "user_groups": [
                {
                  "usrgrpid": "7"
                },
                {
                  "usrgrpid": "8"
                }
              ]
            }
          ]
        },
        {
          "userdirectoryid": "3",
          "idp_type": "1",
          "name": "LDAP API server #1",
          "provision_status": "0",
          "description": "",
          "host": "ldap://local.ldap",
          "port": "389",
          "base_dn": "ou=Users,dc=example,dc=org",
          "search_attribute": "uid",
          "bind_dn": "cn=ldap_search,dc=example,dc=org",
          "start_tls": "1",
          "search_filter": "",
          "group_basedn": "",
          "group_name": "",
          "group_member": "",
          "group_filter": "",
          "group_membership": "",
          "user_username": "",
          "user_lastname": "",
          "user_ref_attr": "",
          "provision_media": [],
          "provision_groups": []
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CUserDirectory::get() a ui/include/classes/api/services/CUserDirectory.php.