You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

usergroup.delete

Descripció

object usergroup.delete(array userGroupIds)

Aquest mètode permet esborrar grups d'usuaris.

Desaprovisionament grup d'usuaris (el grup d'usuaris especificat per a `disabled_usrgrpid' a Autenticació) no es pot esborrar.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs des grups d'usuaris que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels grups d'usuaris esborrats sota la propietat usgrprids.

Exemples

Esborrar diversos grups d'usuaris

Esborra dos grups d'usuaris.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usergroup.delete",
      "params": [
        "20",
        "21"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "usrgrpids": [
          "20",
          "21"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CUserGroup::delete() in ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php.