You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Macro d'usuari

Aquesta classe és dissenyada per treballar amb macros d'usuari de nivell d'equip i globals.

Referències d'objectes:

Mètodes disponibles: