You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

usermacro.deleteglobal

Descripció

object usermacro.deleteglobal(array globalMacroIds)

Aquest mètode permet esborrar macros globals.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs de les macros globals que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs de les macros globals esborrades sota la propietat globalmacroids.

Exemples

Esborrar diverses macros globals

Esborra dues macros globals.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.deleteglobal",
      "params": [
        "32",
        "11"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "globalmacroids": [
          "32",
          "11"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CUserMacro::deleteGlobal() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.