You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

10 Inclusió

Vista general

Els arxius o directoris addicionals poden incloure's dins la configuració del servidor/proxy/agent emprant el paràmetre Include.

Notes sobre la inclusió

Si el paràmetre Include s'empra per incloure un fitxer, aquest ha d'ésser llegible.

Si el paràmetre Include s'empra per incloure un directori:

  • Tots els arxius del directori han d'ésser llegibles.
  • No s'ha de suposar cap ordre particular d'inclusió (per exemple, els arxius que no s'inclouen en ordre alfabètic). Per tant, no definiu pas un paràmetre a diversos arxius ''Include'' (per exemple, per sobreescriure una configuració general per un paràmetre específic).
  • Tots els arxius del directori són inclosos a la configuració.
  • Compte amb les còpies de seguretat cels arxius creats automàticament per alguns editors de text. Per exemple, si l'edició del fitxer ''include/my_specific.conf'' fa una còpia de seguretat a ''include/my_specific_conf.BAK'', llavors ambdós fitxers s'inclouran. Desplaceu ''include/my_specific.conf.BAK'' fora del directori "Include". Sota Linux, el contingut del directori ''Include'' pot verificar-se amb la comanda ''ls -al'' per els arxius que no calen.

Si el paràmetre Include s'empra per incloure els arxius emprant un patró:

  • Tots els arxius corresponent al patró hauran d'ésser llegibles.
  • No s'assumeix pas cap ordre d'inclusió en particular (per exemple, els arxius no són pas inclosos per ordre alfabètic). No definiu doncs un cap paràmetre a diferents arxius ''Include'' (per exemple, per sobreescriure un paràmetre general per un paràmetre concret).