You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

4 Plugin Memcached

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres suportats dins l'arxiu de configuració del plugin Memcached Zabbix agent 2 (memcached.conf). Mireu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valor dels processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix admet els arxius de configuració només codificats en UTF-8 sense BOM;
  • Els comentaris, començats amb "#", només s'admeten a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Per defecte Descripció
Plugins.Memcached.Default.Password no Mot de pas per defecte per connectar-se a Memcached; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Plugins.Memcached.Default.Uri no tcp://localhost:11211 URI per defecte per connectar-se a Memcached; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.

No s'han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Esquemes admesos: tcp, unix; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte=11211).
Exemples: tcp://localhost:11211
localhost
unix:/var/run /memcached.sock
Plugins.Memcached.Default.User no Nom d'usuari per defecte per connectar-se a Memcached; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Plugins.Memcached.KeepAlive no 60-900 300 El temps d'espera màxim (en segons) abans que les connexions no emprades dels plugins es tanquin.
Plugins.Memcached.Sessions.<SessionName>.Password no Paraula de pas de la sessió anomenada.
<SessionName> - nom d'una sessió a emprar dins les claus d'element.
Plugins.Memcached.Sessions.<SessionName>.Uri no tcp://localhost:11211 Cadena de connexió d'una sessió donada.
<SessionName> - nom d'una sessió a emprar dins les claus d'element.

No ha d'incloure pas les informacions d'identificació integrades (aquestes s'ignoraran).
Ha de correspondre al format URI.
Esquemes admesos: tcp, unix; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte=11211).
Exemples: tcp://localhost:11211
localhost
unix:/var/run/memcached.sock
Plugins.Memcached.Sessions.<SessionName>.User no Usuari de la sessió esmentada.
<SessionName> - nom d'una sessió a emprar dins les claus d'element.
Plugins.Memcached.Timeout no 1-30 global timeout Temps d'espera d'execució de la demanda (quan de temps ha d'esperar que una comanda acabi abans de tancar-la).

Veieu també: