You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

5 Plugin Modbus

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres suportats dins l'arxiu de configuració del plugin Modbus Zabbix agent 2 (modbus.conf). Mireu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valor dels processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix admet els arxius de configuració només codificats en UTF-8 sense BOM;
  • Els comentaris, començats amb "#", només s'admeten a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Per defecte Descripció
Plugins.Modbus.Sessions.<SessionName>.Endpoint no Endpoint és una cadena de connexió consistent en un sistema de protocol, una adreça d'equip i un port o nom de port sèrie i d'atributs.
<SessionName> - definit el nom d'una sessió a emprar dins les claus d'elements.
Plugins.Modbus.Sessions.<SessionName>.SlaveID no Esclau d'una sessió donada.
<SessionName> - definit el nom d'una sessió a emprar dins les claus d'element.
Exemple: Plugins.Modbus.Sessions.MB1.SlaveID=20
Veieu que aquest paràmetre de sessió donat no ha pas verificat que si el valor proporcionat dins el paràmetre de l'ID d'esclau de la clau clau de l'element és buit.
Plugins.Modbus.Sessions.<SessionName>.Timeout no Temps d'espera de la sessió donada.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió a emprar dins les claus d'element.
Exemple: Plugins.Modbus.Sessions.MB1.Timeout=2

Si us cal establir el timeout d'execució de la comanda (quan de temps hem de romandre esperant una petició per enllestir-la abans d'apagar), empreu el formulari de configuració d'element.

Veieu també: